Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Spørsmål i Likestillings- og diskrimineringsnemnda om regelverket for familieinnvandring er diskriminerende overfor likekjønnede par

 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda har tatt stilling til om utlendingsforskriftens bestemmelser knyttet til utlendingsloven § 58, som gjelder krav til underhold ved familieinnvandring, er utformet på en diskriminerende måte overfor likekjønnede par, jf. diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5. Nemnda har vurdert at den ikke har kompetanse til å ta stilling til om utlendingsloven er i strid med diskrimineringsloven om seksuell orientering, men at den har kompetanse til å behandle spørsmålet om utlendingsforskriften er i strid med samme lov, se LDN-2015-50 (lenke til Lovdata Pro, krever innlogging, red. anm.). Nemnda kom til at underholdskravet ikke er utformet på en diskriminerende måte i forskriften.

Bakgrunnen for saken

A og B, som begge er menn, gjennomførte en ekteskapslignende seremoni i deres hjemland i januar 2011. Siden homofili er forbudt ved lov hjemlandet hadde paret ikke mulighet til å inngå et formelt lovlig ekteskap. De flyttet sammen, men flyktet til hvert sitt land i 2011 og 2012. A har i dag status som flyktning i Norge. B har fått avslag på søknad om familieinnvandring, fordi paret ikke er omfattet av unntakene i utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav a idet utlendingsmyndighetene ikke anser paret for å falle inn under utlendingsloven § 40 (opphold på grunn av ekteskap) eller § 41 (opphold på grunn av samboerskap med varighet i minst to år).

Likestillings- og diskrimineringsnemndas vurdering

Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom til at utlendingsforskriftens bestemmelser om underholdskravet ikke var utformet på en diskriminerende måte overfor likekjønnede par. Nemnda la til grunn at det antagelig ikke var noen likekjønnede par på flukt som var i stand til å oppfylle kravet om at ekteskapet eller registrert partnerskap må ha blitt inngått før referansepersonen har reist inn til Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-8. Nemnda viste imidlertid til at utlendingsforskriften § 10-11 åpner for fritak fra underholdskravet dersom "særlige sterke menneskelige hensyn tilsier det". Til nå har ikke Utlendingsnemnda behandlet søknader der det har vært aktuelt å vurdere unntak fra underholdskravet fra likekjønnede par i denne situasjonen. Likestillings- og diskrimineringsnemnda forutsatte av den grunn at det i praksis ville også være mulig for likekjønnede par, på lik linje med ulikekjønnede par, å få unntak fra underholdskravet.

Les hele avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo