Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Staten anker sak om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort til Høyesterett

Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, i henholdsvis oktober 2016 og juni 2017. Likebehandling er helt sentralt for rettssikkerhet og forutberegnelighet. Staten anker til Høyesterett fordi det nå er uklart hvordan domstolene mener at regelverket skal forstås.

Saken omhandler hvilke momenter som skal telle med i vurderingen når en midlertidig tillatelse trekkes tilbake fordi grunnlaget har bortfalt. I denne saken fikk mor og barn fra Afghanistan midlertidig oppholdstillatelse i 2011 fordi mor var enslig uten mannlig nettverk i Afghanistan. Det er ingen uenighet om at den opprinnelige grunnen til midlertidig tillatelse er bortfalt. I saker om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse er det et vilkår at det er trygt å returnere, og det skal alltid gjøres en vurdering av om opphold allikevel skal gis på humanitært grunnlag selv om det opprinnelige grunnlaget har bortfalt.

Uenigheten, og hovedbegrunnelsen for at staten vil anke, dreier seg om hvorvidt det i tillegg skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering av tilbakekallet veid opp mot andre forhold. Lagmannsrettsdommen i oktober gjør ikke slik forholdsmessighetsvurdering, mens dommen fra lagmannsretten nå i juni gjør det. Departementet har i sitt rundskriv GI-14/2016 uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en vurdering av om tilbakekall av oppholdstillatelse er et forholdsmessig tiltak overfor utlendingen.

Les hele saken på Utlendingsnemndas nettsider (ekstern lenke)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo