Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

To avgjørelser fra EU-domstolen - Statusdirektivet og Returdirektivet

I desember 2012 ble det avsagt to dommer i EU-domstolen med relevans for Norge. Den ene gjaldt flyktningstatus for tre palestinere etter Statusdirektivet, mens den andre gjaldt Returdirektivet.

Storkammerdom om flyktningstatus, C-364/11

Den 19. desember ble det avsagt en prejudisiell avgjørelse i EU-domstolens storkammer i en sak om tre palestinske asylsøkere. En prejudisiell avgjørelse, er en avgjørelse hvor en domstol fra et medlemsland ber om en tolkning av felleskapslovgivningen i en sak som er forelagt domstolen i det landet. Når EU-domstolen har fattet sin beslutning vil alle domstoler i medlemslandene være bundet av beslutningen i alle saker der den samme typen spørsmål kommer opp.

Statusdirektivet
Saken gjaldt fortolkning av artikkel 12 (1)(a) i EUs statusdirektiv. Statusdirektivet regulerer hvem som kvalifiserer for flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse.

Sakens faktum
Saken gjaldt tre palestinske asylsøkere som flyktet fra Libanon til Ungarn. I Libanon hadde klagerne oppholdt seg i tre forskjellige UNRWA-flyktningleirer. Klagerne søkte asyl i Ungarn, men ungarske myndigheter nektet å anerkjenne dem som flyktninger.

Konklusjon
EU-domstolens storkammer konkluderte med at en palestiner som har blitt tvunget til å forlate UNRWAs flyktningleir, og som ikke lenger kan få bistand fra UNRWA, kan kvalifisere for flyktningstatus uten at det kreves at vedkommende sannsynliggjør risiko for forfølgelse. Hvis en palestiner frivillig forlater UNRWAs operasjonsområder, er det derimot et krav at vedkommende sannsynliggjør risiko for forfølgelse for å kunne kvalifisere til flyktningstatus.

Avgjørelsen finner du her.

Avgjørelse om Returdirektivet, C-430/11

Den 6. desember ble det avsagt en dom i EU-domstolen som gjaldt fortolkning av EUs Returdirektiv.

Sakens faktum
Saken gjaldt en borger av Bangladesh som ble stoppet under en identitetskontroll i Italia, da han hadde hatt ulovlig opphold der siden 2009. I juli 2010 ble han tiltalt for ulovlig innreise og ulovlig opphold. Retten slo fast at det ikke var tilstrekkelig bevist at mannen hadde unndratt seg italiensk grensekontroll, men la til grunn at han hadde oppholdt seg ulovlig i landet. Retten var forpliktet til å straffe mannen for ulovlig opphold, men var i tvil om disse bestemmelsene i italiensk lovgivning var i strid med EU-retten. De besluttet derfor å legge den frem for EU-domstolen.

Domstolens vurderinger
EU-domstolen ble bedt om å vurdere hvorvidt Returdirektivet skal tolkes slik at medlemsstaten forhindres fra å ha lovbestemmelser som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold straffes med bot,

  • som kan erstattes av en utvisningsordre/utvisningsvedtak,
  • eller som kan erstattes med husarrest.

Konklusjon
Domstolen uttalte at  Returdirektivet skal fortolkes slik at medlemsstatene ikke er forhindret fra å ha lovbestemmelser som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold straffes med bot som kan erstattes med en utvisningsordre/utvisningsvedtak. De slo imidlertid fast at det ikke kan erstattes med en sanksjon i form av husarrest, uten å sikre eller garantere at sanksjonen opphører så snart vedkommendes uttransportering fra medlemsstaten er mulig.

Avgjørelsen(på dansk) finner du her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo