Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Veiledende uttalelse fra EMD

På bakgrunn av en økning på over 4000% i antall innkomne midlertidige forføyninger (”rule 39”) til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD utstedte domstolens president Jean-Paul Costa den 11. februar en veiledende uttalelse til stater, klagere og deres advokater/representanter.

Jean-Paul Costa minner om at anmodninger som ikke oppfyller domstolens krav til begrunnelse og dokumentasjon ikke vil bli tatt til behandling. Han viser til kravene oppstilt i ”Practice Direction on Requests for Interim Measures”. Presidenten opplyser at de aller fleste anmodninger fra klagere og deres advokater/representanter mangler både individuell begrunnelse og nødvendig dokumentasjon.

Domstolens president oppfordrer de kontraherende stater om å garantere klagere reell tilgang til effektive nasjonale rettsmidler med oppsettende virkning, i henhold til domstolens praksis. Presidenten ber statene om ikke å returnere/uttransportere personer som har saker til behandling i nasjonale domstoler eller EMD. Dersom EMD har tatt en beslutning om stans av retur i henhold til ”rule 39”skal/”must” domstolens beslutning følges.

Costa understreker at EMD kun vil anmode stater om ikke å deportere, bortvise eller utvise personer når domstolen har vurdert anmodningen og kommet frem til at klageren vil utsettes for en reell risiko for alvorlig og irreversibel fare for overgrep/"harm" om han/hun sendes ut av landet. En midlertidig beslutning (interimbeslutning - rule 39) fra domstolen er bindende for statene.

Les uttalelsen fra president Jean-Paul Costa på EMD sin nettside.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo