Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

VIS er implementert i utlendingsloven § 102 a-e

VIS trådte i kraft 11. oktober. VIS er et felles visuminformasjonssystem for Schengenmedlemsstatene.

Visa Information System (VIS) er et visuminformasjonssystem for Schengenmedlemsstatene for utveksling av visumopplysninger mellom statene i forbindelse med behandling og avgjørelse av visumsøknader. Det finnes felles regler og prosedyrer for å registrere, endre, slette og lese opplysningene.

VIS skal bedre gjennomføringen av Schengenlandenes felles visumpolitikk, konsulært samarbeid og konsultasjoner mellom sentrale konsulære myndigheter, ved at systemet letter utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene om søknader og avgjørelser. På denne måten vil VIS avhjelpe såkalt «visa-shopping», der en person strategisk fremmer søknad om visum ved det lands ambassade hvor vedkommende anser å ha størst sjanse for å få innvilget visum. Likeledes vil VIS-systemet forenkle bekjempelsen av forfalskning og lette kontrollen ved Schengenlandenes yttergrenser og innenfor Schengenområdet. VIS skal også bidra til å lette identifikasjonen av personer som ikke fyller vilkårene for innreise eller opphold på medlemsstatens territorium, samt lette anvendelsen av Dublin -forordningen om fastsettelse av kriterier og prosedyrer for avgjørelse av hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad fremsatt av en tredjelandsborger i en av medlemsstatene. VIS skal videre forebygge trusler mot den enkelte medlemsstats indre sikkerhet. Reglene er nå implementert i ul. § 102 a-e.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo