Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : KDI-2014-001
Saksnummer : 201400491-1
Dokumentdato : 07.01.2014
Mottakere :

Kriminalomsorgens regionkontorer
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Politidirektoratet (POD)
Kripos/Interpol
Politiets utlendingsenhet (PU)
Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen
Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen

Rundskriv om saksbehandlingsrutiner i soningsoverføringssaker

1. Innledning

Dette rundskrivet inneholder saksbehandlingsrutiner som skal følges i saker vedrørende utenlandske domfelte som er aktuelle for soningsoverføring.

Formålet med rutinene er å sikre en rask og effektiv saksflyt mellom politi- og påtalemyndighet, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Kriminalomsorgen i soningsoverføringssaker. Det er et høyt prioritert arbeid i Kriminalomsorgsdirektoratet å få utenlandske domfelte overført til fortsatt soning i sine hjemland.

Lov om overføring av domfelte av 20. juli 1991 nr. 67 utgjør det rettslige grunnlaget for overføring av domfelte til fortsatt soning i hjemlandet. Loven inkorporerer den europeiske
konvensjonen av 21. mars 1983 om overføring av domfelte (overføringskonvensjonen) og konvensjonens tilleggsprotokoll av 18. desember 1997.

Den europeiske overføringskonvensjonen er basert på et frivillighetsprinsipp. Det vil si at den innsatte selv må ønske en overføring. Tilleggsprotokollen åpner for at domfelte kan overføres uten samtykke. Ved overføring uten domfeltes samtykke er det en forutsetning at vedkommende er besluttet endelig utvist fra Norge.

Soningsoverføring innad i Norden skjer i medhold av lov av 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. Det er regionalt nivå som behandler nordiske overføringer. Dette rundskrivet omfatter ikke nordiske overføringer.

2. Saksbehandlingsrutiner ved soningsoverføring

Når det foreligger rettskraftig dom, skal fengselet umiddelbart kartlegge:

a) Hvorvidt domfelte er borger av et land som har ratifisert overføringskonvensjonen.
Liste over de land som har ratifisert overføringskonvensjonen finnes på kriminalomsorgen.no.

b) Hvorvidt domfelte soner en dom hvor gjenstående soningstid frem til 2/3-tid er mer enn 6 måneder.

Dersom forholdene beskrevet i punkt a) og b) er oppfylt, skal domfelte informeres om muligheten til å søke soningsoverføring og forespørres om han eller hun ønsker en slik
overføring. Justis- og beredskapsdepartementet har laget et infoskriv og et egenerklæringsskjema som kan benyttes, og som er oversatt til flere forskjellige språk. Skjemaene er tilgjengelig på kriminalomsorgen.no.

Dersom domfelte ønsker en overføring, forbereder fengselet saken. Saken oversendes til Kriminalomsorgsdirektoratet, med kopi til regionen, innen 10 dager fra fengselet har mottatt dommen og denne er rettskraftig.

Oversendelsen skal inneholde:

 • Egenerklæringsskjema fra den innsatte.
  Domfeltes uttalelser skal skrives på engelsk/morsmål, ikke norsk.
 • Domfeltes navn, fødested og fødselsdato.
 • Adresse i hjemlandet.
  Dersom domfelte oppgir ikke å ha noen adresse i hjemlandet, skal han spørres om hva som var hans siste adresse i dette landet.
 • Tidspunkt for pågripelse, tidspunkt for rettskraftig dom, tidspunkt for soningsstart, varetektsfradrag før og etter dom, tidspunkt for 2/3-tid og tidspunkt for endt soning.
 • Dokumentasjon på identitet.
  Enhver oversendelse uten ID-dokumenter skal inneholde opplysninger om hva som er gjort for å fremskaffe disse. Dersom det ikke foreligger ID-dokumenter, se pkt. 4.
 • Bekreftet kopi av dommen på norsk.
 • Eventuell oversatt versjon av dommen.
  Det skal undersøkes med påtalemyndigheten og domstolen(e) om det foreligger en oversatt versjon av dommen.
 • Andre relevante opplysninger.
  (Om domfelte skal vitne i en annen sak, om domfelte har uoppgjorte forhold hos politiet, om domfelte er begjært utlevert, helseopplysninger etc.)

For at prosessen skal ta kortest mulig tid er det viktig at saken forberedes godt og at alle
opplysninger blir sendt til Kriminalomsorgsdirektoratet. Fengselet har ansvar for at innsendte
dokumenter er av god kvalitet og er egnet til å bli videresendt til myndighetene i domfeltes
hjemland.

3. Særskilte saksbehandlingsrutiner når domfelte ikke ønsker overføring

Dersom domfelte ikke ønsker overføring, skal fengselet i tillegg kartlegge:

a) Hvorvidt domfelte er borger av et land som har ratitisert tilleggsprotokollen til
overføringskonvensjonen. Liste over de land som har ratifisert tilleggsprotokollen finnes på kriminalomsorgen.no.

b) Hvorvidt det foreligger et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE).

Hvis domfelte er borger av et land som har ratifisert tilleggsprotokollen, skal saken forberedes
og oversendes Kriminalomsorgsdirektoratet innen 10 dager fra fengslet har mottatt dom og
denne er rettskraftig som nevnt i punkt 2.

Kriminalomsorgen skal underrettes når utvisningssak er reist. Dersom fengselet mottar en dom til fullbyrdelse som gjelder en utenlandsk statsborger og det ikke er opplyst hvorvidt en
utvisningssak er opprettet, skal fengselet straks sende en anmodning om avklaring av utvisningsspørsmålet til ansvarlig politidistrikt.

Når UDI har fattet vedtak om utvisning i saker som kan være aktuelle for soningsoverføring, sendes kopi av vedtaket til fengselet. Det er politiet som forestår underretningen av utvisningsvedtaket med eventuell bistand fra fengselet. Et utvisningsvedtak er endelig når utlendingen ikke har påklaget UDIs vedtak innen klagefristen eller når det foreligger et utvisningsvedtak fra UNE.

Ønsker den innsatte å klage på utvisningsvedtaket skal klagen sendes til UDI. Fengselet skal
samtidig sende en melding til UNE med soningsopplysninger om den innsatte. UNE sender en kopi av sin beslutning til fengselet når denne foreligger.

Når et endelig utvisningsvedtak foreligger skal fengselet ettersende vedtaket til Kriminalomsorgsdirektoratet.

4. ID-dokumenter

Det skal oversendes en kopi av ID-dokumenter ved oversendelsen til Kriminalomsorgsdirektoratet. Fengselet skal påse at den oversendte kopien av ID-dokumentene er av god kvalitet da den skal videresendes til utenlandske myndigheter. Foreligger det ikke ID dokumenter skal det angis i oversendelsen hva som er gjort for å fremskaffe disse.

Dersom det er tvil om domfeltes identitet, det ikke foreligger ID-dokumenter eller disse utløper innen kort tid, må fengselet straks ta kontakt med det ansvarlige politidistrikt (som eventuelt kan anmode om bistand fra PU) for hjelp til å fremskaffe nye dokumenter.

5. Løslatelse og vitnestevning eller nytt straffbart forhold

Kriminalomsorgsdirektoratet skal varsles før beslutning om løslatelse fattes i en pågående
soningsoverføringssak. Direktoratet vil på eget initiativ avslutte en overføringssak overfor en
annen stat når det er en måned igjen til 2/3-tid.

Direktoratet skal også varsles dersom fengselet mottar beskjed om at den domfelte skal vitne i en annen straffesak eller domfelte er under etterforskning/siktet for nytt straffbart forhold.

6. Transport til flyplassen

Når et vedtak om overføring er fattet, tar Interpol-kontoret i Kripos kontakt med myndighetene i det landet domfelte skal overføres til for å avtale dato for uttransportering. Fengselet har ansvaret for å transportere domfelte til flyplassen for overlevering til representanter fra mottakerlandets myndigheter. Fengselet må påse at domfelte har gyldige reisedokumenter (pass) og eventuelt fremskaffe dette i god tid før uttransporteringsdato.

7. Registrering i KOMPIS

Av hensyn til informasjonsflyten, skal følgende opplysninger alltid registreres i KOMPIS-KIA:

 • Forespørsel om utvisning
 • Domfeltes DUF-nummer
 • Forhåndsvarsel om utvisning
 • Hvorvidt domfelte er informert om soningsoverføring
 • Hvorvidt domfelte ønsker overføring eller ikke
 • Beslutning om henleggelse av utvisningssak
 • Vedtak om utvisning
 • Tidspunkt for når utvisningsvedtaket er endelig
 • Hvorvidt fengselet innehar lD-dokumenter

8. Nye bilaterale avtaler

Justis- og beredskapsdepartementet har inngått bilaterale avtaler med Romania, Latvia og
Litauen. I denne forbindelse vises det til rundskriv KDI 2/2014.

9. Iverksettelse

Rundskrivet trer i kraft straks.

Rundskrivet gjelder inntil annet blir bestemt.

 

Med hilsen

Jan-Erik Sandlie
ass. direktør

Elisabeth Barsett
fung. avdelingsdirektør

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo