Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : KDI-2014-002
Saksnummer : 201400491-2
Dokumentdato : 07.01.2014
Mottakere :

Kriminalomsorgens regionkontorer
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Politidirektoratet (POD)
Kripos/Interpol
Politiets utlendingsenhet (PU)
Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen
Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen

Rundskriv om overføring av domfelte til Romania, Litauen og Latvia etter de bilaterale avtalene

1. Innledning

Dette rundskrivet inneholder saksbehandlingsrutiner som gjelder alle overføringssaker til Romania, Latvia og Litauen etter de bilaterale avtalene om soningsoverføring.

Rundskriv KDI 1/2014 gjelder for øvrig.

2. Nærmere om saksbehandlingsrutinene i disse sakene

Informasjon til domfelte og egenerklæring
Fengselet skal alltid informere domfelte om hva soningsoverføringen innebærer. Etter avtalene vil den norske dommen som hovedregel bli lagt til grunn og videreført ved overføring til fullbyrdingsstaten.

Domfelte skal som tidligere gis anledning til å uttale seg. Fengselet må påse at domfelte forstår det han eller hun skriver under på med tanke på samtykke til at norske myndigheter anmoder om overføring til fullbyrdingsstaten. Det er utarbeidet et egenerklæringsskjema med informasjon til domfelte som er i samsvar med reglene i avtalene. Skjemaet er tilgjengelig på norsk, latvisk, litauisk og rumensk og finnes på kriminalomsorgen.no. Det bes om at skjemaet som fylles ut av domfelte alltid er på domfeltes eget språk, da det ellers vil måtte oversettes i ettertid.

I saker hvor domfelte selv ønsker overføring, vil Kriminalomsorgsdirektoratet innhente et nytt samtykke fra domfelte når vi har mottatt aksept fra fullbyrdingsstaten. På denne måten vil direktoratet sikre at domfelte fortsatt opprettholder sitt samtykke om overføring på de vilkår som gjelder for overføringen.

Utvisningsvedtak
Etter avtalene er det ikke lenger alltid påkrevet at det foreligger endelig utvisningsvedtak for å kunne sende anmodning om overføring selv om domfelte ikke samtykker i overføringen.
Etter avtalene er det ikke noe krav om utvisningsvedtak dersom den domfelte er borger av fullbyrdingsstaten og anses som bosatt i denne staten. Kriminalomsorgsdirektoratet avgjør om vilkåret anses oppfylt.

Medfølgende dokumenter
Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et skjema som skal benyttes av fengslene ved oversendelse av alle overføringssaker. Fengselet må påse at følgende dokumenter vedlegges i oversendelsen til Kriminalomsorgsdirektoratet:

 • Utfylt skjema med nødvendige saksopplysninger
 • Rettskraftig dom, eventuelt oversatt til domfeltes språk
 • Domfeltes egenerklæring eller søknad om overføring
 • Utvisningsvedtak dersom dette foreligger
 • Kopi av ID-/reisedokumenter dersom dette foreligger

Domfelte gis informasjon ved oversendelse
Når Kriminalomsorgsdirektoratet finner at vilkårene for å oversende en anmodning om soningsoverføring er oppfylt, skal direktoratet samtidig sende vedlegg II til avtalene til domfelte for å informere om at anmodning er sendt.

3. Informasjon om avtalene

Domslengde
Gjenstående soningstid må være minimum 6 måneder når fullbyrdingsstaten mottar dommen og anmodningen. Det innebærer at gjenstående soningstid må være minst 7 måneder når saken oversendes Kriminalomsorgsdirektoratet.

Tidsfrister
Avtalene oppstiller tidsfrister for behandling av sakene. Mottakerlandet har en frist på 90 dager til å behandle anmodningen. Den domfelte skal faktisk overføres 30 dager etter at vedtak er truffet.

Identifikasjonspapirer
Fengslet må påse at nødvendige identifikasjonspapirer foreligger i god tid før uttransportering.

Transport
Uttransporteringen skjer som tidligere i samarbeid mellom fengsel og Interpol.

Fullbyrdingen
Fullbyrdingsstatens løslatelsesregler gjelder, og Kriminalomsorgsdirektoratet skal alltid be om informasjon om reglene for løslatelse før det fattes vedtak om overføring. Fullbyrdingsstaten skal gi tilbakemelding når straffen er ferdig sonet.

4. Ikrafttredelse

Rundskrivet trer i kraft straks. Avtalen med Litauen har foreløpig ikke trådt i kraft, og overføringssaker til Litauen skal derfor behandles i henhold til rundskriv KDI 1/2014 inntil denne avtalen trer i kraft.

Rundskrivet gjelder inntil annet blir bestemt.

 

Med hilsen

Jan-Erik Sandlie
ass. direktør

Elisabeth Barsett
fung. avdelingsdirektør

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo