Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 1992-04-30
Ikrafttreden : 30.04.1992
Dokumentdato : 30.04.1992

Avtale mellom Norge og Storbritannia om adgang for utsendte diplomaters familiemedlemmer til å inneha lønnet arbeid


Note datert 24. mars 1992 fra Storbritannias ambassade i Oslo til Utenriksdepartementet i Oslo:

       « Herr Utenriksminister

       Under henvisning til de nylige drøftelser mellom Storbritannias ambassade og Det Kgl. Norske Utenriksdepartement, har jeg æren av å foreslå at familiemedlemmer av utsendte tjenestemenn ved Storbritannias diplomatiske og konsulære stasjoner i Norge skal få adgang til å inneha lønnet arbeid i mottagerstaten på samme grunnlag som familiemedlemmer av utsendte tjenestemenn ved Norges diplomatiske og konsulære stasjoner i Storbritannia får adgang til å inneha lønnet arbeid.

       Videre foreslår jeg at nødvendig tillatelse i det enkelte tilfelle skal bli meddelt i overensstemmelse med bestemmelsene i den relevante nasjonale lovgivning og i henhold til den fremgangsmåte som fremgår av vedlegget.

       Dersom ovenstående tekst godtas av Utenriksdepartementet, foreslår jeg at denne note med vedlegg, sammen med Deres svar, skal være et referat av forståelsen mellom Norges Regjering og Storbritannias Regjering som skal være rammen for å muliggjøre for familiemedlemmer av tjenestemenn ved diplomatiske eller konsulære stasjoner å inneha lønnet arbeid, som vil tre i kraft ved datoen for Deres svar.

       Jeg benytter meg av denne anledning til å fornye til Dem og til Utenriksdepartementet forsikringen om min høyaktelse. »

Vedlegg

1. Tillatelse til å inneha lønnet arbeid
(a) Familiemedlemmer som er en del av husholdningen til en tjenestemann ved en diplomatisk eller konsulær stasjon til senderstaten vil få tillatelse, på gjensidighetsbasis, til å inneha lønnet arbeid i mottagerstaten overensstemmende med bestemmelsene i mottagerstatens lovgivning.
(b) I denne ordning skal:
(i) «Tjenestemann ved en diplomatisk eller konsulær stasjon» bety enhver som er ansatt av senderstaten ved en diplomatisk stasjon, konsulær stasjon eller delegasjon til en internasjonal organisasjon og som ikke er borger av mottagerstaten;
(ii) « Familiemedlem » bety ektefellen til en tjenestemann ved en diplomatisk eller konsulær stasjon og ethvert barn som utgjør en del av husholdningen til en tjenestemann ved en diplomatisk eller konsulær stasjon.
2. Fremgangsmåte
(a) En anmodning om tillatelse til å inneha lønnet arbeid skal sendes av senderstatens ambassade på vegne av familiemedlemmet til mottagerstatens Utenriksministerium.
(b) Mottagerstatens Utenriksministerium vil forsøke å medvirke til at alle betingelser i tilknytning til arbeidstillatelser og tilsvarende bestemmelser blir positivt vurdert. I Norge vil Utenriksdepartementet underlette innvilgelse av arbeidstillatelse for et familiemedlem ved Storbritannias ambassade, som ovenfor definert, såfremt de vanlige betingelser for innvilgelse av slik tillatelse er oppfylt, herunder at det foreligger et konkret arbeidstilbud og at arbeidssøkeren oppfyller alle krav til særlige kvalifikasjoner og klareringer (herunder sikkerhetsklarering) som er knyttet til det aktuelle arbeid.
3. Sivilrettslige og administrative privilegier og immunitet
       I tilfelle familiemedlemmet nyter godt av immunitet fra mottagerstatens sivilrettslige og administrative jurisdiksjon i henhold til Wienkonvensjonen om diplomatiske forbindelser eller andre relevante folkerettslige bestemmelser, skal slik immunitet ikke gjelde for handlinger utført under utøvelse av lønnet arbeid og som faller inn under mottagerstatens sivilrettslige eller administrative lovgivning.
4. Strafferettslig immunitet
(a) I tilfelle familiemedlemmet nyter godt av immunitet fra mottagerstatens strafferettslige jurisdiksjon i henhold til Wienkonvensjonen om diplomatiske forbindelser eller andre relevante folkerettslige bestemmelser, skal senderstaten gi avkall på vedkommende familiemedlems immunitet fra mottagerstatens strafferettslige jurisdiksjon hva angår enhver handling foretatt i forbindelse med det lønnede arbeid, med unntak for slike særlige tilfeller hvor senderstaten anser at et slikt avkall ville stride mot dens interesser eller ville prejudisere ukrenkeligheten til vedkommende familiemedlems person eller bolig.
(b) I slike tilfeller vil senderstaten alvorlig overveie å gi avkall på familiemedlemmets immunitet med hensyn til fullbyrdelse av en dom.
5. Skatte- og trygdeordninger
       Overensstemmende med Wienkonvensjonen om diplomatiske forbindelser eller andre relevante folkerettslige bestemmelser vil familiemedlemmet være omfattet av mottagerstatens skatte- og trygdeordninger hva angår alle forhold i forbindelse med lønnet arbeid i den staten.
6. Varighet og opphør
       Denne ordning vil forbli i kraft uten tidsbegrensning. En av statene kan når som helst bringe den til opphør ved å gi den annen stat 6 (seks) måneders skriftlig varsel.


Note datert 30. april 1992 fra Utenriksdepartementet i Oslo til Storbritannias ambassade i Oslo:

       «Jeg har æren av å bekrefte mottagelsen av Deres Eksellenses note av 24. mars 1992 som lyder:

       (Her følger sitat av Storbritannias note.)

       Som svar har jeg æren av å meddele Deres Eksellense at dette forslaget er godtagbart for Kongerike Norges Regjering, som vil betrakte Deres note med vedlegg, hvorav kopi vedlegges, og dette svar som å innebære en forståelse mellom våre to regjeringer.

       Jeg benytter meg av denne anledning til å fornye til Deres Eksellense forsikringen om min høyaktelse. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo