Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2000-03-06
Ikrafttreden : 06.03.2000
Dokumentdato : 06.03.2000

Avtale mellom Norge og Sri Lanka om retur av srilankiske borgere som er nektet opphold i Norge

Note datert 6. mars 2000 fra Sri Lankas ambassade i Stockholm til Utenriksdepartementet:

       Herr statsråd 
       Jeg har æren av å erkjenne mottakelsen av Deres Eksellenses brev av 21. februar 2000, som lyder som følger: 

       « Ambassadør 
       Jeg har æren av å vise til drøftingene mellom representanter for våre to regjeringer om ordningen mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Den demokratiske sosialistiske republikken Sri Lanka, om hjemsendelse av srilankiske statsborgere som ikke har, eller ikke lenger har rett til opphold i Norge.

       I lys av forståelsen som er oppnådd under disse drøftingene, har jeg på vegne av den norske regjering, æren av å foreslå følgende for å regulere hjemsendelsen av srilankiske statsborgere som ikke har, eller ikke lenger har rett til opphold i Norge.

1. Begge parter aksepterer at srilankiske statsborgere som ikke har, eller ikke lenger har rett til opphold i Norge, skal reise tilbake under trygge og verdige forhold.
2. Begge parter aksepterer at hjemsendelsen henvist til i avsnitt 1, skal foregå etappevis, og i alle fall ikke overstige 350 personer første året. Begge parter skal vurdere dette antallet etter at ett år er gått, fra datoen for denne brevvekslingen. Srilankiske statsborgere som vender hjem med sine egne gyldige, opprinnelige pass, utstedt av vedkommende srilankiske myndigheter, skal ikke regnes med i dette antallet.
3. Regjeringen på Sri Lanka skal akseptere personer som norske myndigheter har bestemt skal reise tilbake, med forbehold om tilgjengelig, akseptabelt bevis for at slike personer faktisk er srilankiske statsborgere. Norske myndigheter skal påse at vedlagte spørreskjema fylles ut så fullstendig som mulig, for hver enkelt som vender tilbake, herunder de som reiser tilbake og som nekter å samarbeide i denne prosessen. For personer hvis srilankiske nasjonalitet er brakt på det rene, skal srilankiske myndigheter utstede gyldige reisedokumenter før avreise, for eksempel pass eller andre identitetspapirer, som vedkommende srilankiske myndigheter eventuelt har bestemt.
4. Begge parter skal konsultere hverandre når tvingende omstendigheter gjør det nødvendig å vurdere ytterligere tiltak for å gjennomføre denne ordningen.
5. Ved undertegningen av brevvekslingen mellom den norske utenriksministeren og ambassadøren for Den demokratiske sosialistiske republikken Sri Lanka, skal vedkommende myndigheter i de to land sammen utarbeide de nødvendige praktiske regler for gjennomføringen innenfor rammen av denne ordningen.

      
       Dersom dette forslaget kan godtas av Regjeringen i Den demokratiske sosialistiske republikken Sri Lanka, har jeg videre æren av å foreslå at dette brevet og Deres Eksellenses svarbrev skal utgjøre en ordning mellom våre to regjeringer, som skal tre i kraft på datoen for Deres Eksellenses svarbrev.

       Etter en periode på to år skal begge parter vurdere en ytterligere forlengelse av denne ordningen.

       Jeg benytter meg av denne anledningen. Ambassadør, til igjen å forsikre om min høyeste aktelse. »

       Etter instruks fra min regjering, har jeg æren av å bekrefte at innholdet i Deres Eksellenses brev, datert 21. februar 2000, kan godtas av Regjeringen i Den demokratiske sosialistiske republikken Sri Lanka, og at Deres Eksellenses brev og dette svarbrev skal utgjøre en ordning mellom de to regjeringer, som skal tre i kraft med øyeblikkelig virkning.

       Jeg benytter meg av denne anledningen, herr statsråd, til igjen å forsikre om min høyeste aktelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo