Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2001-04-23
Ikrafttreden : 23.04.2001
Dokumentdato : 23.04.2001

Omforent memorandum mellom Norge og Australia om arbeidsferievisum

Kongeriket Norges regjering og Australias regjering,

Med vilje til å fremme et tettere samarbeid mellom Kongeriket Norge (heretter Norge) og Australia;

Som ønsker å gi borgerne, og særlig ungdommen i Norge og Australia større muligheter til å lære å verdsette det andre landets kultur og alminnelige levemåte, for det formål å fremme forståelsen mellom de to land;

Som ønsker å fastsette gjensidige arbeidsferieordninger skal gjøre det mulig for norske borgere å reise inn i Australia, og for australske borgere å reise inn i Norge, først og fremst for å ha en lengre ferie, men også ta leilighetsarbeid i ferien for å supplere reisekassen;

er blitt enige om følgende:

1. GENERELT

Dette omforente memorandum uttrykker Norges regjerings og Australias regjerings (heretter kalt ”partene”) forståelse og intensjoner med hensyn til tilståelse av arbeidsferieavisa fra 1. juli 2001.

2. VILKÅR FOR UTSTEDELSE AV VISA

a) Fra 1. juli 2001 vil hver part utstede flerrereisevisum gyldig for arbeidsferie for et tidsrom av tolv (12) måneder, til personer som oppfyller følgende krav:

i) er norske borgere som har søkt om visum til Australia eller australske borgere som har søkt om visum til Norge;

ii) først og fremst har til hensikt å feriere i Norge eller Australia, alt etter som, for et nærmere angitt tidsrom;

iii) på tidspunktet  for visumsøknaden er fra atten (18) til tretti (30) år;

iv) ikke har med barn de forsørger;

v) ikke tidligere har deltat i arbeidsferieordningen;

vi) har gyldig pass og returbillett eller tilstrekkelige midler til å kjøpe en slik billett;

vii) har midler som med rimelighet kan anses som tilstrekkelige til underhold for den første delen av oppholdet i Norge eller Australia, alt etter som; og

viii) har god helse og en ordentlig bakgrunn.

b) Søknad om arbeidsferievisum som nevnt i nr. 2 a) kan fremmes fra et oversjøisk land og representanter for den diplomatiske stasjon som mottar søknaden vil, om nødvendig, ha en samtale med søkeren for å avgjøre om vedkommende fyller kravene til å delta i ordningen.

c) Søkere vil ikke bli nektet visum utelukkende på grunn av manglende engelskkunskaper (når det gjelder søkere fra Norge som ønsker australsk visum) eller på grunn av manglende kunnskaper i norsk språk (når det gjelder australske søkere som ønsker visum til Norge).

d) Hver part vil gi innehavere av visa som nevnt i nr.2 a) tillatelse til å oppholde seg i Norge eller i Australia, for en periode av inntil tolv (12) måneder. En eventuell forlengelse vil bli avgjort etter skjønn av de kompetente myndigheter hos regjeringen som gav visum.

e) Personer som har reist inn i Norge eller Australia på et arbeidsferievisum må overholde lover og forskrifter i henholdsvis Norge og Australia, og ikke utføre arbeid som er i strid med arbeidsferieordningens formål. Innehavere av arbeidsferievisum vil ikke kunne delta i studier eller opplæring av mer enn tre måneders varighet.

f) Norges regjering vil oppfordre ungdomsorganisasjoner, kulturorganisasjoner og lokalsamfunnets oraganisajoner i Norge, og Australias regjering vil oppfordre ungdomsorganisasjoner, kulturorganisasjoner og lokalsamfunnets organisasjoner i Australia, til å gi passende rådgivning for henholdsvis australske borgere og norske borgere som har kommet til Norge eller Australia, alt etter som, på arbeidsferievisum.

3. MIDLERTIDIG OPPHEVELSE

Med forbehold for nr. 5.2 kan hver av partene helt eller delvis oppheve ovenstående bestemmelser midlertidig av hensyn til offentlige interesser. En slik opphevelse vil umiddelbart bli meddelt den annen part via den diplomatiske kanal.

4. ENDRING

Det kan på ethvert tidspunkt gjøres endringer i dette memorandum ved skriftlig avtale mellom partene.

5. IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET

5.1 Dette memorandum vil få virkning fra den dag det undertegnes, og vil forbli i kraft til det sies opp av en av partene med tre måneders skriftlig varsel til den annen part.

5.2 Uten hensyn til opphør eller midlertidig opphevelse av dette memorandum eller av en av bestemmelsene i dette memorandum skal, med mindre partene blir enige om noe annet, en person som på tidspunktet for opphør eller midlertidig opphevelse allerede har et gyldig arbeidsferievisum, ha tillatelse til å reise inn i og/eller forbli i vedkommende land og arbeide i samsvar med visumet, til det utløper.

UNDERTEGNET i to eksemplarer i Stockholm den 23. april 2001 på norsk og engelsk, med samme gyldighet for begge tekster.

FOR KONGERIKET NORGES                                                  FOR AUSTRALIAS

REGJERING                                                                                 REGJERING:

H.E. Hr. Eirik Glenne                                                                H.E. Hr. Stephen Brady

Ambassadør til Sverige                                                           Ambassadør til Norge

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo