Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2008-09-12
Dokument-ID : 2008-09-12
Ikrafttreden : 01.05.2009
Dokumentdato : 12.09.2008

Avtale mellom Norge og Albania om lettelser i utstedelsen av visa

AVTALE

mellom

Kongeriket Norges regjering og Republikken Albanias ministerråd

om lettelser i utstedelsen av visa

KONGERIKET NORGES REGJERING

og

REPUBLIKKEN ALBANIAS MINISTERRÅD,

heretter kalt partene,

som ønsker, som et første konkret skritt mot en ordning med visumfri reise, å lette den mellomfolkelige kontakten som er en viktig forutsetning for en stabil utvikling av de økonomiske, humanitære, kulturelle, vitenskapelige og andre bånd, ved å lette utstedelsen av visa til statsborgere fra Republikken Albania,

som er oppmerksom på at norske statsborgere har visumfrihet ved reiser til Republikken Albania av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager, eller ved transitt gjennom Republikken Albanias territorium,

som erkjenner at dersom Republikken Albania skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere, vil de lettelser som er gitt statsborgere fra Republikken Albania etter denne avtale, på gjensidig grunnlag automatisk gjelde også for norske borgere,

som erkjenner at visumlettelser ikke må føre til ulovlig innvandring, og som legger særlig vekt på sikkerhet og tilbaketaking,

under henvisning til ikrafttredelsen av avtalen mellom Kongeriket Norge og Republikken Albania om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold,

ER ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1 - Formål og virkeområde

1. Denne avtale har som formål å lette utstedelsen av visa til statsborgere fra Republikken Albania for et tiltenkt opphold av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager.

2. Om Republikken Albania skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere eller visse kategorier av norske statsborgere, vil de lettelser som er gitt statsborgere fra Republikken Albania etter denne avtale, på gjensidig grunnlag automatisk gjelde også for vedkommende norske borgere.

Artikkel 2 - Alminnelige bestemmelser

1. Visumlettelser fastsatt i denne avtale får anvendelse på statsborgere fra Republikken Albania bare dersom de ikke har visumfrihet i henhold til lover og forskrifter i Kongeriket Norge, denne avtale eller andre internasjonale avtaler.

2. Kongeriket Norges eller Republikken Albanias interne lovgivning får anvendelse på forhold som ikke omfattes av bestemmelsene i denne avtale, slik som avslag på søknad om visum, godkjenning av reisedokumenter, dokumentasjon på tilstrekkelige midler til livsopphold, nektet innreise og utvisning.

Artikkel 3 – Definisjoner

I denne avtale menes med:

a) "Statsborger fra Kongeriket Norge": en person som har norsk statsborgerskap,

b) "Statsborger fra Republikken Albania": en person som har albansk statsborgerskap,

c) "Visum": en tillatelse utstedt av eller en beslutning truffet av Kongeriket Norge, og som kreves ved:

– innreise med sikte på opphold av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager, i Kongeriket Norge eller i flere Schengen-stater,

– innreise med sikte på transitt gjennom Kongeriket Norges eller flere Schengen-staters territorium.

d) "person med lovlig opphold": en statsborger fra Republikken Albania som med hjemmel i intern lovgivning har tillatelse eller rett til å oppholde seg på Kongeriket Norges territorium i mer enn 90 dager.

e) "Schengen-stat": alle stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet.

Artikkel 4 – Dokumentasjon på reisens formål

1. For følgende kategorier av statsborgere fra Republikken Albania er følgende dokumenter tilstrekkelige til å godtgjøre hva som er formålet med reisen til Kongeriket Norge:

a) for deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Albania skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner holder på Kongeriket Norges territorium:

– et brev utstedt av en albansk myndighet som bekrefter at søkeren er med i den albanske delegasjonen som skal reise til Kongeriket Norges territorium for å delta på de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle invitasjonen,

b) for næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

– en skriftlig anmodning fra en juridisk person eller et selskap som er vertskap, en organisasjon eller en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, en statlig eller lokal myndighet i Kongeriket Norge eller en arrangør av vare‑ eller industrimesser, konferanser eller symposier på Kongeriket Norges territorium, med støtte fra et handelskammer i Republikken Albania,

c) for journalister:

– en bekreftelse eller annet dokument utstedt av en yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er profesjonell journalist, og et dokument utstedt av hans/hennes arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid,

d) for personer som deltar i vitenskapelig, kulturell og kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter og andre typer utvekslingsprogrammer:

– en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet,

e) for representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet, når formålet med reisen er opplæring, seminarer og konferanser, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer:

– en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen, en bekreftelse på at vedkommende representerer en organisasjon i sivilsamfunnet, og en attest på organisasjonens stiftelse fra et relevant register og utstedt av statlig myndighet i samsvar med intern lovgivning,

f) for skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere, når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer samt andre aktiviteter knyttet til utdanning:

– en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis fra universitetet, akademiet, instituttet, høyskolen eller skolen som er vertskap, eller studentbevis eller skriftlig bekreftelse på de kurs de skal følge;

g) for deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har som yrke å ledsage dem:

– en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen: kompetente myndigheter, nasjonale idrettsforbund eller den nasjonale olympiske komité i Kongeriket Norge,

h) for deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer:

– en skriftlig anmodning fra den øverste administrative leder/ordføreren i disse byene,

i) for nære slektninger – ektefelle, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – som skal besøke albanske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium:

– en skriftlig anmodning fra vertspersonen,

j) for personer som skal besøke militære eller sivile gravsteder:

– et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart, og også slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde;

k) for personer som ble politisk forfulgt under kommunistregimet i Republikken Albania:

– bekreftelse utstedt av Institutt for integrering av forfulgte personer i samsvar med artikkel 3 i lov nr. 7748 av 29.07.1993, som angir at vedkommende har status som politisk forfulgt under kommunistregimet i Republikken Albania, og invitasjon fra en kompetent myndighet, eller en nasjonal eller internasjonal organisasjon, herunder en frivillig organisasjon fra Kongeriket Norge, til å delta i passende aktiviteter, herunder aktiviteter knyttet til deres status,

l) for yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på Kongeriket Norges territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Albania:

– en skriftlig anmodning fra den nasjonale foreningen (forbundet) for transportører i Republikken Albania som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

m) for personer på feriereise:

– en bekreftelse eller voucher fra et reisebyrå eller en reisearrangør godkjent av Kongeriket Norge innenfor rammen av det konsulære samarbeidet på stedet, som bekrefter at det er bestilt en organisert tur,

n) for personer som besøker landet av medisinske grunner, og nødvendige ledsagere:

– et offisielt dokument fra den medisinske institusjonen som bekrefter at vedkommende trenger behandling ved institusjonen, og har behov for ledsager, samt dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige økonomiske midler til å betale for den medisinske behandlingen,

o) for medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller andre liknende arrangementer på Kongeriket Norges territorium:

– en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen som bekrefter at vedkommende deltar på arrangementet,

p) for tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium:

– en skriftlig anmodning fra vedkommende jernbaneselskap i Republikken Albania der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

q) for personer som skal delta i begravelsesseremonier:

– et offisielt dokument som bekrefter at dødsfallet har funnet sted, samt bekreftelse på slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde,

r) for representanter for religiøse samfunn:

– en skriftlig anmodning fra et religiøst samfunn som er registrert i Republikken Albania, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt.

2. Den skriftlige anmodningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal inneholde følgende opplysninger:

a) for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, nummeret på legitimasjonspapiret, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser og når det er relevant, navn på ektefelle og barn som er i følge med vedkommende,

b) for vedkommende som inviterer – fornavn, etternavn og adresse, eller

c) for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer – fullstendig navn og adresse og

– dersom anmodningen er utstedt av en organisasjon, navnet på og stillingen til den som har undertegnet anmodningen,

– dersom vedkommende som inviterer, er en juridisk person eller selskap, eventuelt en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, som er opprettet på Kongeriket Norges territorium: organisasjonsnummer i henhold til Kongeriket Norges interne lovgivning.

3. For de personkategorier som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, utstedes alle visumkategorier i henhold til den forenklede fremgangsmåten uten at det kreves ytterligere begrunnelse, invitasjon eller stadfestelse med hensyn til reisens formål, som fastsatt i Kongeriket Norges interne lovgivning.

Artikkel 5 - Utstedelse av flerreisevisum

1. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil fem års gyldighet til følgende personkategorier:

a) Dersom de ikke har visumfrihet etter denne avtale, medlemmer av ministerrådet, den lovgivende forsamling, forfatningsdomstolen og høyesterett når de reiser i embets medfør, med gyldighet begrenset til deres funksjonstid dersom den er under fem år,

b) faste medlemmer av offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Albania, med jevne mellomrom skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner holder på Kongeriket Norges territorium,

c) ektefeller og barn (også adopterte) som er under 21 år eller blir forsørget, og som skal besøke albanske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium, med gyldighet begrenset til oppholdstillatelsens varighet.

2. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil ett års gyldighet til følgende personkategorier, forutsatt at de i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet det i samsvar med reglene for innreise og opphold på Kongeriket Norges territorium, og at de har grunn til å søke om flerreisevisum:

a) medlemmer av offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Albania, med jevne mellomrom skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner holder på Kongeriket Norges territorium,

b) næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet som reiser til Kongeriket Norge med jevne mellomrom,

c) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell og kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter og andre typer utvekslingsprogrammer, og som reiser til Kongeriket Norge med jevne mellomrom,

d) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har som yrke å ledsage dem,

e) journalister,

f) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer,

g) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på Kongeriket Norges territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Albania,

h) personer som må besøke landet jevnlig av medisinske grunner, og nødvendige ledsagere,

i) tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium,

j) studenter og høyeregradsstudenter som reiser jevnlig, når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

k) representanter for religiøse samfunn i Republikken Albania som reiser jevnlig til Kongeriket Norge,

l) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet som reiser jevnlig til Kongeriket Norge, når formålet med reisen er opplæring, seminarer og konferanser, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

m) medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller andre liknende arrangementer, og som reiser jevnlig til Kongeriket Norge.

3. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet til de personkategorier som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at de i løpet av de to foregående år har benyttet ettårig flerreisevisum i samsvar med reglene for innreise og opphold på Kongeriket Norges territorium, og at de fortsatt har gyldig grunn til å søke om flerreisevisum.

4. Den samlede oppholdstiden på Kongeriket Norges eller en annen Schengen-stats territorium for personer nevnt i nr. 1–3 i denne artikkel skal ikke overstige 90 dager i løpet av et tidsrom på 180 dager.

Artikkel 6 - Gebyr for behandling av visumsøknader

1. Gebyret for å behandle visumsøknader fra statsborgere fra Republikken Albania skal være €35.

Beløpet kan tas opp til ny vurdering etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 3.

Om Republikken Albania skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere, kan Republikken Albania ikke oppkreve høyere visumgebyr enn €35, eller det omforente gebyret dersom beløpet vurderes på nytt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 3.

2. Gebyr for behandling av visumsøknad oppheves for følgende personkategorier:

a) nære slektninger – ektefeller, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – av albanske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium,

b) medlemmer av offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Albania skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner holder på Kongeriket Norges territorium,

c) Medlemmer av ministerrådet, den lovgivende forsamling, forfatningsdomstolen og høyesterett, dersom de ikke har visumfrihet etter denne avtale,

d) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere, når formålet med reisen er studier eller annen opplæring,

e) barn under seks år,

f) personer med nedsatt funksjonsevne, om nødvendig med ledsager,

g) personer som har fremlagt skriftlig dokumentasjon på at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, samt vedkommendes ledsager, eller for å delta i begravelsen til en nær slektning eller besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

h) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har som yrke å ledsage dem,

i) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell og kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer,

j) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer,

k) personer som var politisk forfulgt under kommunistregimet,

l) pensjonister,

m) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet, når formålet med reisen er å delta på møter og seminarer, i utvekslingsprogrammer eller i opplæring,

n) journalister,

o) representanter for religiøse samfunn registrert i Republikken Albania,

p) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Albania,

q) tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium,

r) for medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller andre liknende arrangementer på Kongeriket Norges territorium.

Artikkel 7 - Behandlingstid for visumsøknader

1. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal treffe beslutning om en anmodning om visum senest ti kalenderdager etter at de har mottatt søknaden og dokumentene som kreves for å utstede visum.

2. Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i enkelte tilfeller forlenges til maksimalt 30 kalenderdager, særlig når det er behov for en nærmere granskning av søknaden.

3. Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i hastetilfeller reduseres til tre virkedager eller mindre.

Artikkel 8 - Avreise ved tap eller tyveri av dokumenter

Statsborgere fra Kongeriket Norge og statsborgere fra Republikken Albania som har mistet sine legitimasjonspapirer, eller som er blitt frastjålet slike dokumenter under opphold på Kongeriket Norges eller Republikken Albanias territorium, kan på grunnlag av gyldige legitimasjonspapirer som gir dem rett til å krysse grensen, og som er utstedt av Kongeriket Norges eller Republikken Albanias diplomatiske eller konsulære stasjoner, forlate det aktuelle territoriet uten visum eller annen tillatelse.

Artikkel 9 - Forlengelse av visum i særlige tilfeller

Statsborgere fra Republikken Albania som på grunn av force majeure ikke har mulighet til å forlate norsk territorium innen fristen som er angitt i visumet, skal kostnadsfritt og i samsvar med norsk lovgivning få forlenget visumet for det tidsrom som er nødvendig for at de skal kunne vende tilbake til staten der de bor.

Artikkel 10 - Diplomatpass

1. Statsborgere fra Republikken Albania med gyldig diplomatpass kan reise inn på, ut av eller i transitt gjennom Kongeriket Norges og andre Schengen-staters territorium uten visum.

2. Den samlede oppholdstiden på Kongeriket Norges eller en annen Schengen-stats territorium for personer nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal ikke overstige 90 dager i løpet av et tidsrom på 180 dager.

Artikkel 11 - Visas territorielle gyldighet

Med forbehold for interne regler og bestemmelser om Kongeriket Norges nasjonale sikkerhet skal statsborgere fra Republikken Albania ha rett til å reise innenfor Kongeriket Norges territorium på lik linje med norske statsborgere.

Artikkel 12 - Overvåking av anvendelsen av avtalen

Representanter for partene skal ved behov og på anmodning fra en av partene komme sammen for å drøfte gjennomføringen av denne avtale, og dersom det anses nødvendig, foreslå endringer i denne avtale, særlig sett på bakgrunn av endringer i avtalen mellom Republikken Albania og Det europeiske fellesskap om lettelser i utstedelsen av visa.

Artikkel 13 - Sluttbestemmelser

1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av partene i samsvar med deres interne prosedyrer, og trer i kraft den første dag i den annen måned etter at partene har underrettet hverandre om at disse prosedyrer er fullført.

2. Denne avtale gjelder på ubestemt tid, med mindre den sies opp i samsvar med nr. 5 i denne artikkel.

3. Denne avtale kan endres ved skriftlig overenskomst mellom partene. Endringer skal tre i kraft etter at partene har underrettet hverandre om at de de interne prosedyrer som kreves for dette formål, er fullført.

4. Hver part kan oppheve hele eller deler av denne avtale på midlertidig basis av hensyn til offentlig orden, nasjonal sikkerhet eller folkehelsen. Beslutningen om midlertidig oppheving skal meddeles den annen part senest 48 timer før den trer i kraft. Den avtalepart som har opphevet anvendelsen av denne avtale på midlertidig basis, skal underrette den annen part straks grunnene til opphevingen er bortfalt.

5. Hver part kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen part. Denne avtale opphører 90 dager etter underretningens dato.

Utferdiget i den 2008, i to originaleksemplarer på norsk, albansk og engelsk, med samme gyldighet for alle tekster. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran.

For Kongeriket Norges regjering

…………………………………..

For Republikken Albanias ministerråd

………………………………………..


VEDLEGG

ERKLÆRING FRA KONGERIKET NORGE OM SCHENGEN-REGELVERKET

Kongeriket Norges regjering, som er part i avtalen inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket av 18. mai 1999, erklærer at visum utstedt av Norge i samsvar med denne bilaterale avtale vil bli utstedt i samsvar med Norges forpliktelser etter nevnte avtale av 18. mai 1999.

***

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo