Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2011-09-14
Dokument-ID : 2011-09-14
Ikrafttreden : 01.12.2011
Dokumentdato : 14.09.2011

Avtale mellom Norge og Moldova om lettelser i utstedelsen av visa


Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering

om lettelser i utstedelsen av visa

KONGERIKET NORGES REGJERING
og
REPUBLIKKEN MOLDOVAS REGJERING,

heretter kalt « partene »,

som er oppmerksom på at norske statsborgere fra og med 1. januar 2007 er fritatt for visumplikt ved reiser til Republikken Moldova av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager, eller ved transitt gjennom Republikken Moldovas territorium,

som er oppmerksom på bestemmelsene i avtalen av 10. oktober 2007 mellom Det europeiske fellesskap og Republikken Moldova om lettelser i utstedelsen av visa,

som viser til avtalen av 18. mai 1999 inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Kongeriket Norge og Republikken Island om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket,

som har i erindring felleserklæringen om Island og Norge vedlagt avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Republikken Moldova om lettelser i utstedelsen av visa, der det fastslås at det er ønskelig at Norge, Island og Republikken Moldova inngår bilaterale avtaler om lettelser i utstedelsen av korttidsvisa,

som har til hensikt å videreutvikle de vennskapelige forbindelsene seg imellom, og som ønsker å lette den mellomfolkelige kontakten som er en viktig forutsetning for en stabil utvikling av de økonomiske, humanitære, kulturelle, vitenskapelige og andre bånd, ved å lette utstedelsen av visa til moldovske statsborgere,

som erkjenner at det på lengre sikt er en målsetning å innføre en ordning med visumfri reise for moldovske statsborgere,

som erkjenner at visumlettelser ikke må føre til ulovlig innvandring, og som legger særlig vekt på sikkerhet og tilbaketaking,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1
Formål og virkeområde

Denne avtale har som formål å lette utstedelsen av visa til moldovske statsborgere med sikte på opphold av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager.

Artikkel 2
Alminnelige bestemmelser

1. Visumlettelsene fastsatt i denne avtale får anvendelse på moldovske statsborgere bare dersom de ikke er fritatt for visumplikt i henhold til lover og forskrifter i Kongeriket Norge, denne avtale eller andre internasjonale avtaler.

2. Republikken Moldovas eller Kongeriket Norges nasjonale lovgivning får anvendelse på forhold som ikke omfattes av bestemmelsene i denne avtale, slik som avslag på søknad om visum, godkjenning av reisedokumenter, dokumentasjon på tilstrekkelige midler til livsopphold, nektet innreise og utvisning.

Artikkel 3
Definisjoner

I denne avtale menes med

a) «moldovsk statsborger»: en person som er statsborger i Republikken Moldova,

b) «norsk statsborger»: en person som er statsborger i Kongeriket Norge,

c) «visum»: tillatelse som er utstedt eller beslutning som er truffet av Kongeriket Norge, og som kreves ved

- innreise med sikte på opphold av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager, i Kongeriket Norge,

- innreise med sikte på transitt gjennom Kongeriket Norges territorium.

Ved fastsettelse av oppholdstiden for moldovske statsborgere skal alle opphold i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med,

d) «person med lovlig opphold»: en moldovsk statsborger som med hjemmel i nasjonal lovgivning har tillatelse eller rett til å oppholde seg på norsk territorium i mer enn 90 dager.

Artikkel 4
Dokumentasjon på reisens formål 

1. For følgende kategorier av moldovske statsborgere er disse dokumentene tilstrekkelige til å godtgjøre hva som er formålet med reisen til den annen part:

a) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Moldova, skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium:

- et brev utstedt av en myndighet i Republikken Moldova som bekrefter at søkeren er med i en delegasjon derfra som skal reise til Kongeriket Norge for å delta på de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle invitasjonen,

b) medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller liknende arrangementer på norsk territorium:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen som bekrefter at vedkommende deltar på arrangementet,

c) næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

- en skriftlig anmodning fra en juridisk person eller et selskap som er vertskap, eller en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, en statlig eller lokal myndighet i Kongeriket Norge eller en arrangør av vare- eller industrimesser, konferanser eller symposier avholdt på norsk territorium, og

- et dokument som bekrefter at den moldovske næringslivsorganisasjonen eksisterer, utstedt av det statlige registreringskammer i Republikken Moldova,

d) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Moldova:

- en skriftlig anmodning fra den nasjonale foreningen for transportører i Republikken Moldova som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

e) tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium:

- en skriftlig anmodning fra vedkommende jernbaneselskap i Republikken Moldova der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

f) journalister:

- en bekreftelse eller annet dokument utstedt av en yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er profesjonell journalist, og et dokument utstedt av vedkommendes arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid,

g) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet,

h) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer eller andre aktiviteter knyttet til utdanning:

- en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis fra universitetet, høyskolen eller skolen som er vertskap, studentbevis eller skriftlig bekreftelse på de kurs de skal følge,

i) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen, kompetente myndigheter, det nasjonale idrettsforbundet eller den nasjonale olympiske komité i Kongeriket Norge,

j) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer eller andre steder:

- en skriftlig anmodning fra øverste administrative leder/ordføreren i disse byene eller stedene,

k) nære slektninger – ektefelle, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – som skal besøke moldovske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium:

- en skriftlig anmodning fra vertspersonen,

l) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet når formålet med reisen er opplæring, seminarer eller konferanser, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen, en bekreftelse på at vedkommende representerer en organisasjon i sivilsamfunnet, og en attest på organisasjonens stiftelse fra et relevant register og utstedt av statlig myndighet i samsvar med nasjonal lovgivning,

m) personer som skal delta i begravelsesseremonier:

- et offisielt dokument som bekrefter at dødsfallet har funnet sted, samt bekreftelse på slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde,

n) personer som skal besøke militære eller sivile gravsteder:

- et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart, og også slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde,

o) personer som skal besøke landet av medisinske grunner, og nødvendige ledsagere:

- et offisielt dokument fra den medisinske institusjonen som bekrefter at vedkommende trenger behandling ved institusjonen og har behov for ledsager, samt dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige økonomiske midler til å betale for behandlingen.

2. Den skriftlige anmodningen nevnt ovenfor i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger:

a) for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, nummeret på passet, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser og, der det er aktuelt, navn på ektefelle og barn som er i følge med vedkommende,

b) for vedkommende som inviterer: fornavn, etternavn og adresse,

c) for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer: fullstendig navn og adresse og,

- dersom anmodningen er utstedt av en organisasjon eller en myndighet: navnet på og stillingen til vedkommende som har undertegnet anmodningen,

- dersom vedkommende som inviterer, er en juridisk person eller et selskap, eventuelt en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, som er opprettet på Kongeriket Norges territorium: organisasjonsnummer i henhold til norsk lovgivning.

3. For de personkategorier som er nevnt ovenfor i nr. 1, skal alle visumkategorier utstedes i henhold til den forenklede fremgangsmåten som er fastsatt i norsk lovgivning, uten at det kreves ytterligere begrunnelse, invitasjon eller stadfestelse med hensyn til reisens formål. 

Artikkel 5
Utstedelse av flerreisevisum

1. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil fem års gyldighet til følgende personkategorier:

a) med mindre de er fritatt for visumplikt etter denne avtale, medlemmer av regjering og lovgivende forsamling på nasjonalt og regionalt nivå, forfatningsdomstolen og høyesterett når de reiser i embets medfør, med gyldighet begrenset til deres funksjonstid dersom denne er under fem år,

b) faste medlemmer av offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Moldova skal delta jevnlig på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium,

c) ektefeller, barn (også adopterte) som er under 21 år eller blir forsørget, og foreldre (også verger) som skal besøke moldovske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium, med gyldighet begrenset til oppholdstillatelsens varighet,

d) næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet som reiser jevnlig til Kongeriket Norge,

e) journalister.

2. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil ett års gyldighet til følgende personkategorier, forutsatt at de i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet det i samsvar med reglene for innreise og opphold på norsk territorium, og at de har grunn til å søke om flerreisevisum:

a) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Moldova skal delta jevnlig på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium,

b) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet som reiser jevnlig til Kongeriket Norge, når formålet med reisen er opplæring, seminarer eller konferanser, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

c) medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller liknende arrangementer, og som reiser jevnlig til Kongeriket Norge,

d) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Moldova,

e) tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium,

f) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer, og som reiser jevnlig til Kongeriket Norge,

g) studenter og høyeregradsstudenter som reiser jevnlig til landet, når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

h) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem,

i) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer eller andre steder.

3. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet til de personkategorier som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at de i løpet av de to foregående år har benyttet ettårig flerreisevisum i samsvar med reglene for innreise og opphold på norsk territorium, og at de fortsatt har gyldig grunn til å søke om flerreisevisum.

4. Den samlede oppholdstiden på Kongeriket Norges territorium for personer nevnt ovenfor i nr. 1-3 skal ikke overstige 90 dager i løpet av et tidsrom på 180 dager. Ved fastsettelse av oppholdstiden for moldovske statsborgere skal alle opphold i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med. 

Artikkel 6
Gebyr for behandling av visumsøknader

1. Gebyret for å behandle visumsøknader fra moldovske statsborgere skal være 35 euro.

Overnevnte beløp kan tas opp til ny vurdering etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 3. 

2. Gebyr for behandling av visumsøknad oppheves for personer som hører inn under én av følgende kategorier:

a) nære slektninger – ektefelle, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – av moldovske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium,

b) med mindre de er fritatt for visumplikt etter denne avtale, medlemmer av regjering og lovgivende forsamling på nasjonalt og regionalt nivå, forfatningsdomstolen og høyesterett,

c) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Moldova, skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium,

d) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer eller andre aktiviteter knyttet til utdanning,

e) personer med nedsatt funksjonsevne, om nødvendig med ledsager,

f) personer som har fremlagt skriftlig dokumentasjon på at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, samt vedkommendes ledsager, eller for å delta i begravelsen til en nær slektning eller besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

g) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem,

h) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer,

i) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer eller andre steder,

j) journalister,

k) barn under 18 år og forsørgede barn under 21 år,

l) pensjonister,

m) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Moldova,

n) tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium,

o) medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller liknende arrangementer på norsk territorium. 

Artikkel 7
Behandlingstid for visumsøknader

1. Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal treffe beslutning om en anmodning om visum senest ti kalenderdager etter at de har mottatt søknaden og dokumentene som kreves for å utstede visum.

2. Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i enkelte tilfeller forlenges til inntil 30 kalenderdager, særlig når det er behov for en nærmere granskning av søknaden.

3. Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i hastetilfeller reduseres til to virkedager eller mindre.

Artikkel 8
Avreise ved tap eller tyveri av dokumenter

    Norske og moldovske statsborgere som har mistet sine legitimasjonspapirer, eller som er blitt frastjålet slike dokumenter under opphold på Republikken Moldovas eller Kongeriket Norges territorium, vil på grunnlag av gyldige legitimasjonspapirer som gir dem rett til å krysse grensen, og som er utstedt av Kongeriket Norges eller Republikken Moldovas diplomatiske eller konsulære stasjoner, kunne forlate det aktuelle territoriet uten visum eller annen tillatelse.

Artikkel 9
Forlengelse av visum i særlige tilfeller 

    Moldovske statsborgere som på grunn av force majeure ikke er i stand til å forlate norsk territorium innen fristen som er angitt i visumet, skal kostnadsfritt og i samsvar med den lovgivning som kommer til anvendelse i Kongeriket Norge, få forlenget visumet for det tidsrom som er nødvendig for at de skal kunne vende tilbake til staten der de bor. 

Artikkel 10
Diplomatpass 

1. Moldovske statsborgere med gyldig diplomatpass kan reise inn på, ut av eller i transitt gjennom Kongeriket Norges territorium uten visum.

2. Den samlede oppholdstiden på Kongeriket Norges territorium for personer nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke overstige 90 dager i løpet av et tidsrom på 180 dager. Ved fastsettelse av oppholdstiden for moldovske statsborgere skal alle opphold i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med. 

Artikkel 11
Visas territorielle gyldighet

Med forbehold for Kongeriket Norges regler og bestemmelser om nasjonal sikkerhet skal moldovske statsborgere ha rett til å reise innenfor Kongeriket Norges territorium på lik linje med norske borgere.

Artikkel 12
Overvåking av anvendelsen av avtalen 

Representanter for partene skal ved behov og på anmodning fra en av partene komme sammen for å drøfte gjennomføringen av denne avtale og, dersom det anses nødvendig, foreslå endringer i avtalen, særlig sett på bakgrunn av endringer i avtalen mellom Republikken Moldova og Det europeiske fellesskap om lettelser i utstedelsen av visa.

Artikkel 13
Bestemmelse om gjensidighet

Dersom Republikken Moldova skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere, vil de lettelser som er gitt moldovske statsborgere etter denne avtale, på gjensidig grunnlag automatisk gjelde også for norske borgere. 

Artikkel 14
Sluttbestemmelser

1. Denne avtale trer i kraft den første dag i den første måned etter at Republikken Moldova har gitt Kongeriket Norge skriftlig underretning om at Moldova har fullført de interne prosedyrene som kreves for at avtalen skal tre i kraft.

2. Denne avtale gjelder på ubestemt tid med mindre den sies opp i samsvar med nr. 5 i denne artikkel.

3. Denne avtale kan endres ved skriftlig overenskomst mellom partene. Endringer skal tre i kraft etter at partene har underrettet hverandre om at de har fullført de interne prosedyrene som kreves for dette formål.

4. En part kan midlertidig oppheve hele eller deler av denne avtale av hensyn til den offentlige orden, den nasjonale sikkerhet eller folkehelsen. En beslutning om midlertidig oppheving skal meddeles den annen part senest 48 timer før den trer i kraft. Den part som midlertidig har opphevet anvendelsen av denne avtale, skal underrette den annen part straks grunnene til opphevingen er bortfalt.

5. En part kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen part. Avtalen opphører 90 dager etter at slik underretning er gitt.


     Utferdiget i Oslo den 14. september 2011 i to originaleksemplarer på norsk, moldovsk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran. 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo