Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2011-11-09
Dokument-ID : 2011-11-09
Ikrafttreden : 15.03.2012
Dokumentdato : 09.11.2011

Avtale mellom Norges regjering og Armenias regjering om fritak for visumplikt for innehavere av diplomatpass

Avtale

mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Armenias regjering om fritak

for visumplikt for innehavere av diplomatpass

 

    Kongeriket Norges regjering og Republikken Armenias regjering, heretter kalt «avtalepartene»,

    som ønsker å fremme forbindelsene seg imellom,

    som tar i betraktning at det er i deres felles interesse å styrke de vennskapelige forbindelsene dem imellom, og som ønsker å lette reisen for statsborgere fra en avtalepart til den annen avtaleparts territorium,

    som viser til avtalen av 18. mai 1999 inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Kongeriket Norge og Republikken Island om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket,

    som viser til rådsforordning (EF) nr. 539/2001 av 15. mars 2001 om utarbeiding av en liste over tredjeland hvis statsborgere avkreves visum ved passering av de ytre grenser, og over tredjeland hvis statsborgere er fritatt for slik visumplikt, og til artikkel 4 nr. 1 som fastslår at medlemsstatene kan fastsette unntak fra visumplikten for innehavere av diplomatpass,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

 1. Statsborgere fra en avtalepart som innehar gyldig diplomatpass og ikke er akkreditert til den annen avtaleparts territorium, skal i forbindelse med tjenestereiser være fritatt for visumplikt ved innreise på, transitt gjennom, opphold på eller utreise fra den annen avtaleparts territorium i inntil tre måneder i løpet av et tidsrom på seks måneder regnet fra datoen for første innreise på den annen avtaleparts territorium.
  Maksimumsperioden på tre måneder i løpet av et tidsrom på seks måneder skal forstås enten som et sammenhengende besøk eller som flere påfølgende besøk.
 2. Ved fastsettelse av oppholdstiden for armenske statsborgere skal alle opphold i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med.
 3. Det er ikke tillatt å ta lønnet arbeid som krever arbeidstillatelse i henhold til avtalepartenes egen lovgivning.

Artikkel 2

 1. Denne avtale fritar ikke innehavere av gyldig diplomatpass som er medlem av diplomatiske eller konsulære stasjoner, eller representanter oppnevnt til internasjonale organisasjoner eller konvensjonsorganer som ligger på den annen avtaleparts territorium, eller deres familiemedlemmer, for krav om visum med henblikk på akkreditering fra mottakerstaten forut for ankomst.
 2. Ingen bestemmelse i denne avtale skal tolkes slik at den berører de rettigheter og forpliktelser som er fastsatt i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961 eller Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 24. april 1963.

Artikkel 3

Denne avtale er ikke til hinder for at en avtaleparts kompetente myndigheter kan nekte innreise eller forby opphold for personer som er erklært uønsket, eller personer som i henhold til avtalepartenes nasjonale lovgivning eller folkeretten ikke oppfyller vilkårene for innreise og opphold.

Artikkel 4

Avtalepartene kan endre denne avtale ved felles overenskomst gjennom tilleggsprotokoller som skal anses som integrerte deler av denne avtale og som skal tre i kraft slik det fremgår av artikkel 6 (1) i denne avtale.

Artikkel 5

Eventuelle uoverensstemmelser eller tvister som måtte oppstå i forbindelse med fortolkningen eller gjennomføringen av disse avtalebestemmelser, skal løses i minnelighet ved konsultasjoner eller forhandlinger mellom avtalepartene.

Artikkel 6

 1. Denne avtale trer i kraft tretti (30) dager etter at siste skriftlige underretning der avtalepartene gjennom diplomatiske kanaler meddeler hverandre at de har fullført de respektive internrettslige prosedyrene som kreves for at avtalen skal tre i kraft, er mottatt.
 2. En avtalepart kan midlertidig oppheve hele eller deler av denne avtale, særlig av hensyn til den offentlige orden, den nasjonale sikkerhet eller folkehelsen, eller som følge av ulovlig innvandring. En beslutning om midlertidig oppheving skal meddeles den annen part senest syttito (72) timer før den trer i kraft. Den avtalepart som midlertidig har opphevet anvendelsen av denne avtale, skal underrette den annen part straks grunnen til opphevingen er bortfalt. En midlertidig oppheving bemrer ikke rettighetene til personer omhandlet i artikkel 1 og 2 i denne avtale dersom de allerede har reist inn på eller er bosatt på den annen avtaleparts territorium.
 3. Den nåværerende avtalen er inngått på ubestemt tid. En avtalepart kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen part gjennom diplomatiske kanaler. Avtalen opphører nitti (90) dager etter at slik underretning er gitt.

Utferdiget i             den             20_     i to originaleksemplarer på engelsk, norsk og armensk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran.

 

For Kongeriket Norges regjering                         For Republikken Armenias regjering

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo