Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2015-06-01
Ikrafttreden : 01.06.2015
Dokumentdato : 03.12.2014

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Aserbajdsjans regjering om lettelser i utstedelsen av visa

KONGERIKET NORGES REGJERING

og

REPUBLIKKEN ASERBAJDSJANS REGJERING,

heretter kalt «partene»,


SOM ØNSKER å lette den mellomfolkelige kontakten som er en viktig forutsetning for en stabil utvikling av de økonomiske, humanitære, kulturelle, vitenskapelige og andre bånd, ved på gjensidig grunnlag å lette utstedelsen av visa til aserbajdsjanske og norske statsborgere,

SOM ERKJENNER at visumlettelser ikke må føre til ulovlig innvandring, og som legger særlig vekt på sikkerhet og tilbaketaking,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Formålet med denne avtale er på gjensidig grunnlag å lette utstedelsen av visa med sikte på opphold av inntil 90 dagers varighet per tidsrom på 180 dager til aserbajdsjanske og norske statsborgere.

Artikkel 2

Alminnelige bestemmelser

1. Visumlettelsene fastsatt i denne avtale får anvendelse på aserbajdsjanske og norske statsborgere bare dersom de ikke er fritatt for visumplikt i henhold til lover og regelverk i Republikken Aserbajdsjan og Kongeriket Norge, denne avtale eller andre internasjonale avtaler.

2. Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges nasjonale lovgivning får anvendelse på forhold som ikke omfattes av bestemmelsene i denne avtale, som avslag på søknad om visum, godkjenning av reisedokumenter, dokumentasjon på tilstrekkelige midler til  livsopphold, nektet innreise og utvisning.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne avtale menes med
a) «aserbajdsjansk statsborger»: enhver som er statsborger i Republikken Aserbajdsjan i henhold til gjeldende aserbajdsjansk lovgivning,

b) «norsk statsborger»: enhver som er statsborger i Kongeriket Norge i henhold til gjeldende norsk lovgivning,

c) «visum»: tillatelse som er utstedt av Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge med sikte på transitt gjennom eller opphold av inntil 90 dagers varighet i løpet av et tidsrom på 180 dager på Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges territorium.

Ved fastsettelse av oppholdstiden for aserbajdsjanske statsborgere skal alle opphold i løpet av de 180 dagene i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med.

d) Med «person med lovlig opphold» menes

- for Republikken Aserbajdsjans vedkommende: en norsk statsborger som har fått midlertidig eller permanent oppholdstillatelse av mer enn 90 dagers varighet på Republikken Aserbajdsjans territorium,

- for Kongeriket Norges vedkommende: en aserbajdsjansk statsborger som har tillatelse eller rett til å oppholde seg på Kongeriket Norges territorium i mer enn 90 dager.

Artikkel 4

Dokumentasjon på reisens formål

1. For følgende kategorier av aserbajdsjanske og norske statsborgere er disse dokumentene tilstrekkelige til å godtgjøre hva som er formålet med reisen til den annen part:

a) nære slektninger – ektefelle, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – som skal besøke norske statsborgere med lovlig opphold på Republikken Aserbajdsjans territorium, aserbajdsjanske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium, norske statsborgere bosatt på Kongeriket Norges territorium eller aserbajdsjanske statsborgere bosatt på Republikken Aserbajdsjans territorium:

- en skriftlig anmodning fra vertspersonen,

b) uten at det berører bestemmelsene i artikkel 10, deltakere i offisielle delegasjoner, herunder faste medlemmer av slike delegasjoner, som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge skal delta på offisielle møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på aserbajdsjansk eller norsk territorium:

- et brev utstedt av kompetent myndighet i Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge som bekrefter at søkeren er med i en delegasjon derfra som skal reise til den annen parts territorium for å delta på de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle invitasjonen,

c) næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

- en skriftlig anmodning fra en juridisk person eller et selskap som er vertskap, en organisasjon eller en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, en statlig eller lokal myndighet i Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge eller en arrangør av vare- eller industrimesser, konferanser eller symposier avholdt på aserbajdsjansk eller norsk territorium, med støtte fra kompetente myndigheter i samsvar med nasjonal lovgivning,

d) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer mellom aserbajdsjansk og norsk territorium i kjøretøyer registrert i Kongeriket Norge eller i Republikken Aserbajdsjan:

- en skriftlig anmodning fra et nasjonalt selskap eller en nasjonal forening (forbund) for transportører i Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene, reiseruten samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

e) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer, eller andre aktiviteter knyttet til utdanning:

- en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis fra universitetet, akademiet, instituttet, høyskolen eller skolen som er vertskap, eller studentbevis eller skriftlig bekreftelse på de kurs de skal følge,

f) personer som deltar i vitenskapelig, akademisk, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet,

g) journalister og teknisk personale som ledsager dem i tjenesten:

- en bekreftelse eller annet dokument utstedt av en yrkesorganisasjon eller søkerens arbeidsgiver som godtgjør at vedkommende er profesjonell journalist, og som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid, eller som godtgjør at vedkommende er del av et teknisk personale som ledsager journalisten i tjenesten,

h) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen, kompetente myndigheter eller nasjonale idrettsforbund eller den nasjonale olympiske komité i Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge,

i) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer:

- en skriftlig anmodning fra øverste administrative leder/ordføreren i disse byene,

j) personer som skal besøke landet av medisinske grunner, og nødvendige ledsagere:

- et offisielt dokument fra den medisinske institusjonen som bekrefter at vedkommende trenger undersøkelse og behandling ved institusjonen og har behov for ledsager, samt dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige økonomiske midler til å betale for  behandlingen,

k) medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller liknende arrangementer på aserbajdsjansk eller norsk territorium:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen som bekrefter at vedkommende deltar på arrangementet,

l) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet når formålet med reisen er opplæring, seminarer eller konferanser, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer:

- en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen, en bekreftelse på at vedkommende representerer en organisasjon i sivilsamfunnet, og en attest på organisasjonens stiftelse fra et relevant register og utstedt av statlig myndighet i samsvar med nasjonal lovgivning,

m) slektninger som skal delta i begravelsesseremonier:

- et offisielt dokument som bekrefter at dødsfallet har funnet sted, samt bekreftelse på slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde,

n) personer som skal besøke militære eller sivile gravsteder:

- et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart, samt slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde.

2. Den skriftlige anmodningen nevnt i nr. 1 ovenfor skal inneholde følgende opplysninger:

a) for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, nummeret på passet, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser og, der det er aktuelt, navn på ektefelle og barn som er i følge med vedkommende,

b) for vedkommende som inviterer: fornavn, etternavn og adresse,

c) for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer: fullstendig navn og adresse og,

- dersom anmodningen er utstedt av en organisasjon eller en myndighet: navnet på og stillingen til vedkommende som har undertegnet anmodningen,

- dersom vedkommende som inviterer, er en juridisk person eller et selskap, eventuelt en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, som er opprettet i Republikken Aserbajdsjan eller i Kongeriket Norge: organisasjonsnummer i henhold til aserbajdsjansk eller norsk lovgivning.

3. For de personkategorier som er nevnt i nr. 1 ovenfor, utstedes alle visumkategorier i henhold til den forenklede fremgangsmåten som er fastsatt i partenes lovgivning, uten at det kreves ytterligere begrunnelse, invitasjon eller stadfestelse med hensyn til reisens formål.

Artikkel 5

Utstedelse av flerreisevisum

1. Republikken Aserbajdsjans og Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med fem års gyldighet til følgende kategorier av borgere:

a) ektefeller, barn (også adopterte) som er under 21 år eller blir forsørget, foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn som skal besøke norske statsborgere med lovlig opphold på Republikken Aserbajdsjans territorium, aserbajdsjanske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium, norske statsborgere bosatt på Kongeriket Norges territorium eller aserbajdsjanske statsborgere bosatt på Republikken Aserbajdsjans territorium,

b) faste medlemmer av offisielle delegasjoner som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge skal delta jevnlig på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på aserbajdsjansk eller norsk territorium.

Som unntak fra første punktum skal flerreisevisumets gyldighet i tilfeller der behovet for eller intensjonen om å reise hyppig eller jevnlig åpenbart vil være begrenset til et kortere tidsrom, være begrenset til dette tidsrommet, særlig dersom,

- når det gjelder personer nevnt i bokstav a), aserbajdsjanske statsborgeres oppholdstillatelse i Kongeriket Norge eller norske statsborgeres oppholdstillatelse i Republikken Aserbajdsjan

- når det gjelder personer nevnt i bokstav b), vedkommendes verv som fast medlem av en offisiell delegasjon er gyldig i mindre enn fem år.

2. Republikken Aserbajdsjans og Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med ett års gyldighet til følgende personkategorier, forutsatt at de i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet det i samsvar med reglene for innreise og opphold i staten de har besøkt:

a) studenter og høyeregradsstudenter som reiser jevnlig til landet, når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

b) journalister og teknisk personale som ledsager dem i tjenesten,

c) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer,

d) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer mellom aserbajdsjansk og norsk territorium i kjøretøyer registrert i Republikken Aserbajdsjan eller i Kongeriket Norge,

e) personer som må besøke landet jevnlig av medisinske grunner, og nødvendige ledsagere,

f) medlemmer av yrkesgrupper som deltar på internasjonale utstillinger, konferanser, symposier, seminarer eller liknende arrangementer, og som reiser jevnlig til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge,

g) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet som reiser jevnlig til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge, når formålet med reisen er opplæring, seminarer eller konferanser, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

h) næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet som reiser jevnlig til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge,

i) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer, og som reiser jevnlig til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge,

j) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem,

k) medlemmer av offisielle delegasjoner som, på bakgrunn av en offisiell invitasjon til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge, jevnlig skal delta på møter, konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogram, eller tilstelninger arrangert av mellomstatlige organisasjoner.

3. Republikken Aserbajdsjans og Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet til de personkategorier som er nevnt i nr. 2 ovenfor, forutsatt at de i løpet av de to foregående år har benyttet ettårig flerreisevisum i samsvar med reglene for innreise og opphold i staten de har besøkt, med mindre behovet for eller intensjonen om å reise hyppig eller jevnlig åpenbart vil være begrenset til et kortere tidsrom; i sistnevnte tilfelle skal flerreisevisumets gyldighet være begrenset til dette tidsrommet.

4. Den samlede oppholdstiden på Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges territorium for personer nevnt i nr. 1–3 ovenfor skal ikke overstige 90 dager per tidsrom på 180 dager. Ved fastsettelse av oppholdstiden for aserbajdsjanske statsborgere skal alle opphold i løpet av de 180 dagene i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med.

Artikkel 6

Gebyr for behandling av visumsøknader

1. Gebyret for å behandle visumsøknader skal være 35 euro. Beløpet kan tas opp til ny vurdering etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 4.

2. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 3 nedenfor oppheves gebyr for behandling av visumsøknad for følgende personkategorier:

a) nære slektninger – ektefelle, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – av norske statsborgere med lovlig opphold på Republikken Aserbajdsjans territorium, av aserbajdsjanske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium, av norske statsborgere bosatt på Kongeriket Norges territorium og av aserbajdsjanske statsborgere bosatt på Republikken Aserbajdsjans territorium,

b) deltakere i offisielle delegasjoner, herunder faste medlemmer av slike delegasjoner, som etter en offisiell invitasjon rettet til Republikken Aserbajdsjan eller Kongeriket Norge skal delta på offisielle møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på aserbajdsjansk eller norsk territorium,

c) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer, eller andre aktiviteter knyttet til utdanning,

d) personer med nedsatt funksjonsevne, om nødvendig med ledsager,

e) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem,

f) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer,

g) personer som har fremlagt skriftlig dokumentasjon på at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, samt vedkommendes ledsager, eller for å delta i begravelsen til en nær slektning eller besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

h) representanter for organisasjoner i sivilsamfunnet når formålet med reisen er opplæring, seminarer eller konferanser, også innenfor rammen av utvekslingsprogrammer,

i) pensjonister,

j) barn under 18 år og forsørgede barn under 21 år,

k) journalister og teknisk personale som ledsager dem i tjenesten.

3. Dersom Kongeriket Norge eller Republikken Aserbajdsjan samarbeider med en ekstern tjenesteyter med sikte på visumutstedelse, kan den eksterne tjenesteyteren oppkreve et gebyr for tjenesten. Dette gebyret skal stå i rimelig forhold til tjenesteyterens utgifter ved utførelsen av oppgavene og skal ikke overstige 30 euro. Kongeriket Norge og Republikken Aserbajdsjan skal sørge for at alle søkere har anledning til å fremme søknaden direkte for de to statenes konsulater.

For Kongeriket Norges vedkommende skal den eksterne tjenesteyteren utøve sin virksomhet i samsvar med EUs visumforordning og med full respekt for Republikken Aserbajdsjans lovgivning.

For Republikken Aserbajdsjans vedkommende skal den eksterne tjenesteyteren utøve sin virksomhet i samsvar med aserbajdsjansk og norsk lovgivning.

Artikkel 7

Behandlingstid for visumsøknader

1. Republikken Aserbajdsjans og Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal treffe beslutning om en anmodning om visum senest ti kalenderdager etter at de har mottatt søknaden og dokumentene som kreves for å utstede visum.

2. Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i enkelte tilfeller forlenges til maksimalt 30 kalenderdager, særlig når det er behov for en nærmere granskning av søknaden.

3. Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i hastetilfeller reduseres til to virkedager eller mindre.

Artikkel 8

Avreise ved tap, beskadigelse eller tyveri av dokumenter

Aserbajdsjanske og norske statsborgere som har mistet eller er blitt frastjålet sine legitimasjonspapirer, eller som har fått dem beskadiget under opphold på Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges territorium, vil på grunnlag av gyldige legitimasjonspapirer som gir dem rett til å krysse grensen, og som er utstedt av Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges diplomatiske eller konsulære stasjoner, kunne forlate aserbajdsjansk eller norsk territorium uten visum eller annen tillatelse.

Artikkel 9

Forlengelse av visum i særlige tilfeller

Aserbajdsjanske og norske statsborgere som på grunn av force majeure ikke er i stand til å forlate norsk eller aserbajdsjansk territorium innen fristen som er angitt i visumet, skal kostnadsfritt og i samsvar med den lovgivning som kommer til anvendelse i Republikken Aserbajdsjan eller i Kongeriket Norge, få forlenget sitt opphold som angitt i visumet for det tidsrom som er nødvendig for at de skal kunne vende tilbake til staten der de bor.

Artikkel 10

Diplomatpass

1. Aserbajdsjanske og norske statsborgere med gyldig diplomatpass kan visumfritt reise inn på, ut av eller i transitt gjennom Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges territorium.

2. Personer nevnt i nr. 1 kan oppholde seg på Republikken Aserbajdsjans eller Kongeriket Norges territorium i inntil 90 dager per tidsrom på 180 dager. Ved fastsettelse av oppholdstiden for aserbajdsjanske statsborgere skal alle opphold i løpet av de 180 dagene i andre stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet, telle med.

Artikkel 11

Rett til bevegelsesfrihet

Med forbehold for Republikken Aserbajdsjans og Kongeriket Norges regler og bestemmelser om nasjonal sikkerhet skal aserbajdsjanske og norske statsborgere ha rett til å reise innenfor Republikken Aserbajdsjans og Kongeriket Norges territorium på lik linje med norske og aserbajdsjanske borgere.

Artikkel 12

Felles komité for forvaltning av avtalen

1. Partene kan nedsette en felles ekspertkomité (heretter kalt «komiteen») bestående av representanter for Republikken Aserbajdsjan og for Kongeriket Norge.

2. Komiteen skal særlig ha i oppgave

a) å overvåke gjennomføringen av denne avtale,

b) å foreslå endringer i eller tillegg til denne avtale,

c) å løse tvister som måtte oppstå om fortolkningen eller anvendelsen av bestemmelsene i denne avtale.

3. Komiteen skal tre sammen ved behov, på anmodning fra en av partene.

4. Komiteen skal fastsette sin egen forretningsorden.

Artikkel 13

Sluttbestemmelser

1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av partene i samsvar med deres respektive prosedyrer, og trer i kraft den første dag i den annen måned etter å ha mottatt den siste skriftlige underretningen fra den annen part gjennom diplomatiske kanaler om at de har fullført disse prosedyrene.

2. Som unntak fra nr. 1 ovenfor skal denne avtale først tre i kraft den dag avtalen mellom Republikken Aserbajdsjans regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold trer i kraft, dersom denne dato faller etter datoen fastsatt i nr. 1.

3. Denne avtale gjelder på ubestemt tid med mindre den sies opp i samsvar med nr. 6 nedenfor.

4. Denne avtale kan endres ved skriftlig overenskomst mellom partene. Endringer skal tre i kraft i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 ovenfor.

5. En part kan midlertidig oppheve hele eller deler av denne avtale av hensyn til den offentlige orden, den nasjonale sikkerhet eller folkehelsen. En beslutning om midlertidig oppheving skal meddeles den annen part senest 48 timer før den trer i kraft. Den part som midlertidig har opphevet anvendelsen av denne avtale, skal underrette den annen part straks grunnene til opphevingen er bortfalt.

6. En part kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen part. Avtalen opphører 90 dager etter at slik underretning er gitt.

 

Utferdiget i Baku den 3. desember 2014 i to originaleksemplarer på norsk, aserbajdsjansk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved fortolkning av denne avtale skal den engelske teksten benyttes.

 

For Kongeriket Norges regjering                                                          For Republikken Aserbajdsjans regjering

Felleserklæring

Partene er enige om å fortsette dialogen om unntak fra visumplikten for innehavere av tjenestepass etter at avtalene mellom de to partene om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold og om lettelser i utstedelsen av visa er trådt i kraft.

Siste endringer
 • New: 2015-06-01 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Azerbaijan on the facilitation of the issuance of visas (27.05.2015)

  Norway has made an agreement with the Republic of Azerbaijan considering the facilitation of the issuance of visas. The purpose of the agreement is to facilitate the issuance of visas for an intended stay of no more than 90 days per period of 180 days. The entry into force is 1 June 2015.

 • Ny: 2015-06-01 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Aserbajdsjans regjering om lettelser i utstedelsen av visa (27.05.2015)

  Norge har inngått en avtale med Aserbajdsjan om lettelser i utstedelsen av visum. Det gjelder visum for opphold av inntil 90 dagers varighet per tidsrom på 180 dager. Avtalen trer i kraft 1. juni 2015.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo