Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2007-02-21-AID
Dokument-ID : 2007-02-21-AID
Saksnummer : 200607341-/MAR
Dokumentdato : 21.02.2007
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Angående kompetanseforhold

Vi viser til vårt brev av 5. februar 2007 med oversendelsen av en uttalelse fra Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet.

Lovavdelingens vurdering er at Utlendingsnemnda har kompetanse til å omgjøre vedtak som er truffet av departementet før 1. september 2006, og til å opptre på statens vegne i søksmål som gjelder slike vedtak. På bakgrunn av dette vil vi orientere om at Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger samme forståelse som Lovavdelingen til grunn, både når det gjelder omgjøringskompetanse og kompetanse til å opptre på statens vegne i søksmål som gjelder slike vedtak.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
førstekonsulent

Justis- og beredskapsdepartementets brev av 29.1.2007: Søksmål mot Arbeids- og inkluderingsdepartementet i statsborgersak – uklare kompetanseforhold mv. (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo