Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2007-03-14-AID
Dokument-ID : 2007-03-14-AID
Saksnummer : 200701103
Dokumentdato : 14.03.2007
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Redegjørelse for praksis etter utlendingsloven - Behandling av saker etter Dublin II-forordningen hvor det fremkommer opplysninger om menneskehandel - departementets samtykke til praksisendring

Vi viser til direktoratets brev datert 20. februar d.å. vedrørende spørsmål om behandling av asylsaker hvor asylsaken etter Dublin Il-forordningen kunne vært tilbakeført til annet medlemsland, men hvor det foreligger opplysninger om at den enkelte asylsøker er utsatt for menneskehandel. Direktoratet har foreslått en praksisendring bestående i at det i enkelte særlige situasjoner gjøres unntak fra tilbakeføring, slik at asylsaken behandles av norske myndigheter. Ved vurderingen av om slikt unntak skal gjøres skal det spesielt ses hen til omfanget av politietterforskning og behovet for asylsøkerens tilstedeværelse i landet under politietterforskning/straffesak.

I følge direktoratet er det kun i særskilte tilfeller at unntak fra Dublin-behandling vil kunne skje. Hovedregelen er fremdeles at tilbakeføring skal skje, ettersom de ulike medlemsland under Dublin II-forordningen er internasjonalt forpliktet til å bekjempe menneskehandel og har igangsatt nasjonale tiltak for å ivareta de som er offer for menneskehandel.

Departementet samtykker i direktoratets forslag til praksisendring slik som redegjort for i direktoratets brev.

 

Med hilsen

Birgitt Ege (e.f)
avdelingsdirektør
Elias Christensen
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo