Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2008-01-11-AID
Dokument-ID : 2008-01-11-AID
Saksnummer : 200600303-/GHI
Dokumentdato : 11.01.2008
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Revidert bestillingsbrev - Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

Det vises til departementets brev av 26. april 2007 og til møte 19. oktober 2007 mellom UDI og departementet vedrørende rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger.

I brevet av 26.4.2007 ba departementet UDI om løpende å rapportere til departementet om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger. Dette presiseres nærmere slik:

 • Rapporteringsplikten gjelder kun UNHCRs landspesifikke anbefalinger. Generelle anbefalinger som gjelder fortolkninger av Flyktningkonvensjonen og spesielle temaer knyttet til dette, omfattes ikke.
 • Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger innebærer at det ikke skal rapporteres om enkeltsaker. For at det skal anses å foreligge en praksis, må det være et visst antall vedtak som går i samme retning.
 • Rapporteringsplikten er i utgangspunktet ikke begrenset til praksis som strider mot UNHCRs anbefalinger om beskyttelse. Når det gjelder praksis som strider mot UNHCRs anbefalinger om beskyttelse, skal det rapporteres på alle land. For så vidt gjelder praksis i strid med anbefalinger som ikke gjelder beskyttelse, men som eksempelvis kan være gitt på bakgrunn av humanitære forhold, skal det imidlertid bare rapporteres på praksis fra de ti største land i forhold til antall asylsøkere.
 • Det at rapporteringen skal skje løpende, innebærer at det skal rapporteres både om eventuelle avvik som oppstår i eksisterende praksis på grunn av nye anbefalinger fra UNHCR, og dersom det etableres en praksis som avviker fra UNCHRs bestående anbefalinger.

Dersom UDI vurderer det som nyttig ut fra departementets antatte styringsbehov å være kjent med en praksis i strid med UNHCRs anbefalinger, selv om den ikke er dekket av presiseringene ovenfor, bør UDI informere departementet om slik praksis.

Med hilsen


Birgitte Ege (e.f)
avdelingsdirektør

Gerd Hay Ingebrigtsen
seniorrådgiver 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo