Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-49/2008
Dokument-ID : AI-49/2008
Saksnummer : 200604981 (AID), 2008/002136 (UDI)
Dokumentdato : 24.06.2008
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om statsborgerlovens regler om tap av statsborgerskap ved fravær fra riket

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sitt brev 11. april 2008, Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt brev 22. april 2008 og AIDs brev 2. juni 2008 angående redegjørelse for retningslinjer for praksis når det gjelder reglene om tap av norsk statsborgerskap ved fravær fra riket i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Departementet har myndighet til å instruere UDI om lovtolking når det gjelder statsborgerloven, jf. statsborgerloven § 28 første ledd.

Departementet gir herved følgende instruks til UDI:

Der søknad om bibehold av norsk statsborgerskap, jf. statsborgerloven § 24, er fremmet etter statsborgerlovens ikrafttredelse skal søknaden behandles etter statsborgerloven, jf. statsborgerloven § 36 første ledd. Dette gjelder selv om søkeren fylte 22 år før lovens ikrafttreden den 1. september 2006.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh
avdelingsdirektør

Mari Aam
førstekonsulent

 

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo