Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2008-07-09-AID
Dokument-ID : 2008-07-09-AID
Saksnummer : 200701139-/CEF
Dokumentdato : 09.07.2008
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Samtykke til praksisetablering i saker om oppholdstillatelse til barn uten foreldrenes samtykke

Arbeids-og inkluderingsdepartementet viser til Utlendingsdirektoratets brev datert 11. juni 2007 vedrørende UDIs forslag til etablering av praksis om at mindreårige i visse tilfeller kan innvilges oppholdstillatelse i Norge selv om foreldrene ikke har samtykket til dette.

Departementet forstår UDIs forslag slik at det kun er aktuelt å innvilge oppholdstillatelse basert på nødrettsbetraktninger, og at det ikke er tale om etablering av en bredere innvilgelsespraksis. Departementet samtykker til den foreslåtte praksisetableringen.

Departementet ber om at saker som UDI vurderer å innvilge i lys av praksisetableringen, etter at saksbehandlingen er avsluttet, forelegges for departementet. Dette for at departementet skal kunne vurdere om linjen som UDI legger seg på for innvilgelse/avslag er ønskelig, og for eventuelt å bringe innvilgede saker inn for behandling i stornemnd i Utlendingsnemnda.

Med hilsen

Birgitte Ege (e.F)
avdelingsdirektør

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo