Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-65/2009
Dokument-ID : A-65/2009
Saksnummer : 200906169
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Politidirektoratet
Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda

Rundskriv om fastsettelse av næringer og geografiske områder for tillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere, jf. utlendingsforskriften § 6-4

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir følgende retningslinjer for hvilke næringer og geografiske området det kan gis oppholdstillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere etter § 6-4 i forskrift 15.oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften): Det skal kunne gis slik oppholdstillatelse til russiske arbeidstakere fra Barentsregionen til arbeid i virksomhet innenfor alle typer næringer i Nordland, Troms eller Finnmark.

Rundskriv AI-62/08 om ”Instruks om praksis etter utlendingsforskriften § 4 a annet ledd bokstav f” oppheves. Det vises for øvrig til vedlegg 6 til rundskriv A-63-2009 hvor det gis informasjon om praksis mv. etter utlendingsforskriften § 6-4.

Rundskrivet trer i kraft 1. januar 2010.

Med hilsen

Rune Solberg (e.f)
ekspedisjonssjef
Henriette Munkebye
avdelingsdirektør

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo