Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-67/2009
Dokument-ID : A-67/2009
Dokumentdato : 21.12.2009
Mottakere :

Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Utlendingsdirektoratet

Endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Dette rundskrivet gjelder forskrift om endringer i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap som trer i kraft 1. januar 2010. Vi ber om at Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementet videresender rundskrivet til relevante underliggende virksomheter. Vedlagt ligger forskriftsteksten.

1. Innledning

Lov 15. mai 2008 nr. 25 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her trer i kraft 1. januar 2010 og erstatter lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Som følge av at ny utlendingslov trer i kraft, er henvisningene til gjeldende utlendingslov i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) § 10-1 endret. Begrepsbruken i flere bestemmelser i statsborgerforskriften er endret i samsvar med begrepsbruken i ny utlendingslov.

Departementet har videre på bakgrunn av høringsbrev av 25. juni 2009 om endringer i statsborgerlov og statsborgerforskrift, gjort materielle endringer og tilføyelser i statsborgerforskriften §§ 8-2, 8-3, 8-4 og 15-1.

2. Nærmere om endring av begrepsbruken i de enkelte bestemmelsene

Endringene i § 3-1 første punktum, § 3-2 første ledd, § 3-3, § 8-1 tredje punktum, § 8-2 første ledd tredje punktum og § 8-3 første ledd første og annet punktum innebærer at begrepene ”oppholds- eller arbeidstillatelse/r” endres til ”oppholdstillatelse/r”.

Endringene i § 10-1 innebærer at henvisningene til bestemmelsene i utlendingsloven og utlendingsforskriften om innvilgelse av permanent oppholdstillatelse oppdateres.

3. Nærmere om materielle endringer i de enkelte bestemmelsene

3.1. Endringer i § 8-2. Husstandsmedlemmer til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon og til militært personell

Tilføyelsen av § 8-2 annet ledd innebærer at det innføres unntaksbestemmelser fra vilkårene for erverv av statsborgerskap ved søknad for husstandsmedlem til militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet. Det vil si at denne gruppen vil kunne erverve norsk statsborgerskap på lempeligere vilkår. Endringen innebærer at det stilles de samme vilkårene for erverv av statsborgerskap for husstandsmedlemmer til beordret militært personell, som for husstandsmedlemmer til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon. Oppholdstid knyttet til beordringen i utlandet anses som oppholdstid i riket, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e. Bestemmelsen innebærer at det gjøres unntak fra vilkårene i statsborgerloven § 7 første ledd, bokstavene c, d og f. Søkeren trenger ikke å oppfylle vilkår om å være bosatt i riket, permanent oppholdstillatelse, eller om norskopplæring. Søkeren kan ikke være statsborger av oppholdslandet, og søkeren må videre være registrert i norsk folkeregister. Det gjøres videre unntak fra krav om oppholdstillatelse.

3.2. Endringer i § 8-3. Kola-nordmenn

Statsborgerforskriften § 8-3 annet ledd gjelder for søkere som er gift med såkalte Kola-nordmenn. Endringene innebærer en presisering som gjør at det klarere framgår av bestemmelsens ordlyd at søkerens ektefelle (Kola-nordmannen) må innvilges norsk statsborgerskap for at søkeren skal kunne erverve statsborgerskap etter denne bestemmelsen. Det er ellers ikke gjort endringer i § 8-3 annet ledd. Søkeren anses som norskgift allerede ved ekteskapsinngåelse, selv om ektefellen først i senere tid har blitt norsk statsborger. Ekteskapstid med Kola-nordmannen og oppholdstid i riket må til sammen utgjøre minst syv år. Søker som har vært gift, registrert partner eller samboer med en Kola-nordmann i 3 år eller mer før samtidig innreise, kan etter dette innvilges norsk statsborgerskap samtidig med ektefellen, dvs. etter to års opphold i Norge. Søkeren vil da ha oppfylt vilkåret om at samlet botid og ekteskapstid skal utgjøre minst syv år, jf. statsborgerloven § 12.

3.3. Ny § 8-4. Utlending som har hatt norsk pass

Tilføyelsen av § 8-4 innebærer at det gjøres unntak fra kravene om å fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse og oppholdstid med tillatelse, jf. statsborgerloven § 7 første ledd bokstav d og e for søkere som har fått utstedt norsk pass selv om vedkommende ikke var norsk statsborger. Bestemmelsen innebærer at det stilles krav om oppholdstid, men uten at det stilles krav om oppholdstillatelse i oppholdstiden. Videre må søkeren eller den som opptrer på vegne av søkeren ha vært i aktsom god tro om at søkeren var norsk statsborger og således berettiget til å inneha norsk pass. Det åpnes for at det kan gjøres ytterligere unntak fra vilkårene for erverv av norsk statsborgerskap til gunst for søker dersom ”sterke grunner” foreligger. Dette innebærer en lavere terskel for å gjøre unntak enn det som følger av dispensasjonsbestemmelsen i statsborgerloven § 19 som krever at det skal foreligge ”særlig sterke grunner”.

3.4. § 15-1. Plikt til å betale gebyr

Tilføyelsen av siste punktum i § 15-1 innebærer at det gjøres unntak fra plikten til å betale gebyr for søkere som har fått utstedt norsk pass selv om vedkommende ikke var norsk statsborger og omfattes av statsborgerforskriften § 8-4.


Med hilsen


Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
fungerende ekspedisjonssjef

Mari Aam
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo