Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-82/2009
Dokument-ID : AI-82/2009
Saksnummer : 200800488-/JNH
Dokumentdato : 12.06.2009
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om tidspunkt for gyldighet av framlagt pass etter statsborgerloven

Vi viser til Utlendingsdirektoratets (UDI) redegjørelse for retningslinjer for praksis etter statsborgerloven i brev av 13. mai 2008. UDI reiser spørsmål om hvordan statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a og statsborgerforskriften § 1-1 skal forstås når det gjelder tidspunktet for gyldighet av framlagt pass.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd instruerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet UDI om å legge til grunn følgende forståelse av statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a og statsborgerforskriften § 1-1 når det gjelder tidspunktet for gyldighet av framlagt pass:

Ved framleggelse av pass som dokumentasjon på søkerens identitet kreves det at passet er gyldig på vedtakstidspunktet for at identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a skal anses som oppfylt. UDI kan her som ellers vurdere om dispensasjonsbestemmelsen i statsborgerloven § 19 bør komme til anvendelse.

Instruksen trer i kraft to uker fra instruksens dato.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Juliet Namuli B. Havelland
seniorrådgiver

Saksbehandler: Juliet Namuli B. Haveland

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo