Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-95/2009
Dokument-ID : AI-95/2009
Saksnummer : 200606601
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Det vises videre til tidligere instrukser, siste AI-87/09 gitt 9.10.2009 som innebar at det ikke skulle utstedes visum til personer som omfattes av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1718 (2006) og at disse personene skulle nektes innreise og transitt. Resolusjon 1718 (2006) inneholdt ingen liste over personer som skulle omfattes av reiserestriksjonene, og departementet besluttet derfor å instruere om at alle saker der personer fra Nord-Korea søker om innreise til Norge, skulle forelegges departementet for vurdering.

FNs sikkerhetsråds har den 12.6.2009 fattet resolusjon 1874 (2009), der FNs sanksjonskomité for Nord-Korea instrueres om å justere tiltakene i tidligere resolusjon 1718 (2006) gjennom å listeføre enkelte personer. FNs sanksjonskomité for Nord-Korea gjennomførte dette i sin beslutning av 16.7.2009 (nr. 364) ved å listeføre fem personer.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Nord-Korea, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l. Det presiseres at de fem listeførte personenes familiemedlemmer også omfattes av reiserestriksjonene.

Lenker til relevante dokumenter:

Resolusjon 1718 (2006): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/07/PDF/N0657207.pdf?OpenElement

Resolusjon 1874 (2009): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/49/PDF/N0936849.pdf?OpenElement (lagt til 21. desember 2009)

Beslutning nr. 364 av 16.7.2009: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/407/67/PDF/N0940767.pdf

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010 og inntil den blir opphevet eller erstattet med ny instruks (jf. instruks JD-2010-04-13 red. anm).

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

Sissil M. Pettersen e.f.
avdelingsdirektør
Lene S. Walaas
rådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo