Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-97/2009
Dokument-ID : AI-97/2009
Saksnummer : 201003969-/LSW
Dokumentdato : 12.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
RVP-redaksjonen@udi.no

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe

Departementet viser til utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd som medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser, siste AI-97/09 av 17.12.2009, gitt som følge av opphevelse av blant annet § 2 i forskrift 15.8.2003 om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe (Zimbabwe-forskriften). Formålet med instruksene var å forlenge gyldigheten av reiserestriksjonene mot de samme personene som var underlagt reiserestriksjoner i henhold til den opphevede § 2 i nevnte forskrift.

Videre vises det til vedlagt melding fra Utenriksdepartementet av 3.3.2010. Norge har sluttet opp om EUs beslutning 2010/92/FUSP av 15.2.2010 som forlenger gyldigheten av sanksjonene mot Zimbabwe med ett år, frem til 20.2.2011. Rådet har videre besluttet å slette seks personer fra listen.

Det vises videre til vedlagt melding fra Utenriksdepartementet av 5.3.2010. Norge har sluttet opp om EUs rådsbeslutning 2010/121/FUSP av 25.2.2010. Det fremgår her at Rådet har besluttet å listeføre én person. Departementet gjør oppmerksom på at dette er en av de personene som ble besluttet fjernet ved EUs beslutning 2010/92/FUSP, se forrige avsnitt.

Følgelig er det kun fem personer som nå skal fjernes fra listen.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Zimbabwe, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l.

Lenker til relevante dokumenter:
2004/161/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004E0161:20100225:DA:PDF
2010/92/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:041:0006:0007:DA:PDF
2010/121/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:049:0030:0031:DA:PDF (lagt til 12. mars 2010)

Denne instruksen gjelder inntil 20.2.2011, dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

Sissil M. Pettersen
avdelingsdirektør

Lene Smith Walaas
rådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo