Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-98/2009
Dokument-ID : AI-98/2009
Saksnummer : 201003967-/EGR
Dokumentdato : 09.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland

Instruksen er fortsatt gjeldende utover gyldighetsperioden fastsatt i instruksen, jf. melding fra Departementet (red. anm. - publisert 9. desember 2010)

I henhold til utlendingsloven § 76 tredje ledd kan departementet instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser gitt på bakgrunn av at Norge har sluttet opp om EUs felles holdninger om særlige tiltak mot enkelte navngitte personer i Hviterussland.

Lenke til relevante dokumenter:
2006/276/FUSP:http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ud/rap/2006/0029/ddd/pdfv/278873-belarus.pdf

2010/639/FUSP:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0018:0028:DA:PDF 

2011/69/FUSP:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:028:0040:0056:DA:PDF (lagt til 7. februar 2011)

I EUs Rådsbeslutning 2009/969/FUSP av 15. desember 2009, (se vedlegg) vedtas en forlengelse frem til den 31.10.2010 av tiltakene som er innført i felles holdning 2006/276/FUSP, jf. beslutningens art. 1. Samtidig besluttes det å fortsatt suspendere reiserestriksjonene mot én av de to navngitte personene i vedlegg II, og mot samtlige av de navngitte personene i vedlegg III til felles holdning 2006/276/FUSP frem til samme tidspunkt, altså 31.10.2010.

Med hjemmel i utlendingsloven § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Hviterussland, jf. utlendingsloven § 10 tredje ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. utl. § 17 første ledd bokstav l.

Denne instruksen gjelder inntil 31.10.2010, dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

Sissil M. Pettersen e.f.
avdelingsdirektør

Elin Grøttjord
rådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo