Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-100/2009
Dokument-ID : AI-100/2009
Saksnummer : 200603028
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)

Instruksen er fortsatt gjeldende utover gyldighetsperioden fastsatt i instruksen, jf. melding fra Departementet (red. anm. - 25. november 2010)

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser, sist AI-86/09 av 6.10.2009, gitt som følge av opphevelse av blant annet § 2 i forskrift 4.7.2003 om særlige tiltak mot Burma (Burma-forskriften). Formålet med instruksene var å forlenge gyldigheten av reiserestriksjonene mot de samme personene som var underlagt reiserestriksjoner i henhold til den opphevede § 2 i nevnte forskrift.

Videre vises det til vedlagt melding fra Utenriksdepartementet av 28.9.2009. Av denne fremgår det at Norge har sluttet opp om EUs felles holdning 2009/351/FUSP av 27.4. 2009. Denne felles holdningen forlenger gyldigheten av EUs felles holdning 2006/318/FUSP av 27.4.2006, og oppdaterer listen over personer som er undergitt reiserestriksjoner. Det er imidlertid ikke denne listen over personer som gjelder per i dag. I forbindelse med domfellelsen av Aung San Suu Kyi ble det i vedlagte felles holdning 2009/615/FUSP av 13.8.2009, besluttet å inkludere de ansvarlige medlemmene i domstolen på listen over personer undergitt reiserestriksjoner. Norge har sluttet opp om også denne felles holdningen. Den oppdaterte listen over personer fra Burma/Myanmar som skal undergis reiserestriksjoner, fremgår nå av vedlegg I til den sistnevnte felles holdningen. Det er denne listen som nå er den gjeldende.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Burma, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l. Den oppdaterte navnelisten over personer som er omfattet av reiserestriksjonene fremgår av vedlegg I til felles holdning 2009/615/FUSP av 13.8.2009.

Lenker til relevante dokumenter:

2006/318/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006E0318:20090427:DA:PDF

2009/351/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:108:0054:0085:DA:PDF

2009/615/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:210:0038:0069:DA:PDF (lagt til 1. januar 2010)

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010, og gjelder inntil 30.4.2010 dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes om å orientere politidistriktene gjennom Politidirektoratet.

Utlendingsdirektoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsenhetens fagenhet for landinformasjon og Utenriksdepartementet er informert ved kopi av instruksen.

 

Med hilsen

Sissil Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Lene S. Walaas
rådgiver

 

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo