Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-01/2010
Dokument-ID : G-01/2010
Saksnummer : 201000827
Dokumentdato : 05.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

Justis- og politidepartementet viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 11. januar 2008 vedrørende rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger. Dette rundskrivet viderefører rapporteringsplikten i ovennevnte brev.

UDI skal med dette løpende rapportere til departementet om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger. Dette presiseres nærmere slik:

 • Rapporteringsplikten gjelder kun UNHCRs landspesifikke anbefalinger. Generelle anbefalinger som gjelder fortolkninger av Flyktningkonvensjonen og spesielle temaer knyttet til dette, omfattes ikke.
 • Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger innebærer ikke at det skal rapporteres om enkeltsaker. For at det skal anses å foreligge en praksis, må det være et visst antall vedtak som går i samme retning. 
 • Rapporteringsplikten er i utgangspunktet ikke begrenset til praksis som strider mot UNHCRs anbefalinger om beskyttelse. Når det gjelder praksis som strider mot UNHCRs anbefalinger om beskyttelse, skal det rapporteres på alle land. For så vidt gjelder praksis i strid med anbefalinger som ikke gjelder beskyttelse, men som eksempelvis kan være gitt på bakgrunn av humanitære forhold, skal det imidlertid bare rapporteres på praksis fra de ti største land i forhold til antall asylsøkere. 
 • Det at rapporteringen skal skje løpende, innebærer at det skal rapporteres både om eventuelle avvik som oppstår i eksisterende praksis på grunn av nye anbefalinger fra UNHCR, og dersom det etableres en praksis som avviker fra UNCHRs bestående anbefalinger. 
 • Dersom UDI vurderer det som nyttig ut fra departementets antatte styringsbehov å være kjent med en praksis i strid med UNHCRs anbefalinger, selv om den ikke er dekket av presiseringene ovenfor, bør UDI informere departementet om slik praksis.


Med hilsen

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo