Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : AI-02/2010
Saksnummer : 2010002866
Dokumentdato : 08.09.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

Instruks om bruk av utlendingsloven § 27 femte ledd ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair

Arbeidsdepartementet viser til utlendingsloven § 76 annet ledd som gir adgang til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om generelle spørsmål vedrørende lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

I brev av 15. juli 2010 tar UDI opp spørsmålet om vertsfamilier for au pairer med tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-25 kan anses som arbeidsgivere etter bestemmelsen om karantene i utlendingsloven § 27 femte ledd. UDI har i rundskriv 2010-097 Rundskriv om forvaltningstiltak mot arbeidsgiver som ulovlig utnytter utenlandske arbeidstagere – utlendingsloven § 27 femte ledd, valgt å tolke begrepet ”arbeidsgiver” og utenlandsk arbeidstaker”, slik at det i denne sammenhengen omfatter ”vertsfamilier og ”au pairer”. Direktoratet understreker at for å kunne anvende lovens § 27 femte ledd på vertsfamilier til au pairer, er det en forutsetning at vertsfamilier omfattes av begrepet ”arbeidsgiver” og au pairer av begrepet ”utenlandske arbeidstakere” i lovens § 27 femte ledd.

Arbeidsdepartementet gir i samråd med Justis- og politidepartementet instruks om at lovens § 27 femte ledd på det nåværende tidspunktet ikke skal brukes til å gi karantene for vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse til au pair, jf. forskriftens § 6-25.

Lovens § 27 femte ledd stiller ikke bare krav om hvem som er arbeidsgiver og utenlandsk arbeidstaker, men krever også at det foreligger brudd på lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i medhold av loven eller forskriften. Foreliggende regelverk er ikke utformet spesielt med tanke på au pair-ordningen. Forholdet mellom au pair og vertsfamilie innebærer ikke et tradisjonelt arbeidegiver-/arbeidstakerforhold, formålet med au pair-ordningen er som kjent kulturutveksling. Likevel kan det ikke ses bort fra at ordningen har elementer av arbeid.

Justisdepartementet vurderer for tiden endringer i dagens au pair-ordning, blant annet med sikte på å forhindre at au pairer utnyttes som billig arbeidskraft. Departementet vil i denne forbindelsen også se nærmere på hvordan ordningen med karantene for arbeidsgivere er utformet og regelforankret relatert til au pair-ordningen.

Arbeidsdepartementet vil i samråd med Justisdepartementet komme tilbake til spørsmålet om i hvilken utstrekning forvaltningstiltakene skal kunne anvendes for de øvrige søkergrunnlagene hjemlet i lovens § 26.

Instruksen trer i kraft umiddelbart.

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Henriette Munkebye
avdelingsdirektør

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo