Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-13/2010
Dokument-ID : G-13/2010
Saksnummer : 201004211
Dokumentdato : 15.12.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Utenriksdepartementet


Kopi:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard

Justisdepartementet har vedtatt endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Hittil har utlendingsforskriften kun åpnet for innreisekontroll av utlendinger som kommer fra Svalbard, jf. § 20-19. Etter Schengenregelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense. Siden Svalbard ikke er en del av Schengenområdet, må det foretas kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Endringene innebærer at det heretter skal foretas både inn- og utreisekontroll, og at denne kontrollen skal omfatte både nordmenn og utlendinger (dvs. både personer som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen og tredjelandsborgere).

For norske borgere vil pass eller nasjonalt ID-kort tilfredsstille Schengenregelverkets krav til identitetskontroll. Nasjonalt ID-kort er pr. i dag ikke tilgjengelig i Norge. Da det ikke er ønskelig å innføre passplikt for norske borgere ved reiser innen riket, er det vedtatt en overgangsordning som innebærer at nordmenn, frem til nasjonalt ID-kort innføres, kan legitimere seg med førerkort utstedt etter 1998, bankkort eller Forsvarsdepartementets Identitetskort. Dokumentene må være utstedt i Norge og minst inneholde navn, bilde og fødselsdato. Personer under 18 år vil imidlertid kunne ha problemer med å få utstedt slike dokumenter. Norske barn vil derfor kunne identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet. Etter at nasjonalt ID-kort er innført, vil også nordmenn (herunder barn) måtte legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.

Utlendingsforskriften §§ 12-9 og 12-10 åpner for at hhv. Sysselmannen på Svalbard og politiet kan utstede passérbrev for én enkelt reise og for et bestemt tidsrom. I særlige tilfeller, f.eks. ved hjemreise til Svalbard etter fødsel på fastlandet, vil slikt passérbrev (i mangel av pass eller annet godkjent dokument) kunne utstedes til barn som blir utenlandsk statsborger.

Endringene trer i kraft 1. februar 2011.


Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
seniorrådgiver

Jannicke Ryun Sæter
rådgiver

                                                                                 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo