Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-25/2010
Dokument-ID : Q-25/2010
Dokumentdato : 26.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerlovens krav om opphold med tillatelser av minst ett års varighet jf. § 7 først ledd bokstav e

Dette rundskrivet er en videreføring av rundskriv AI-71/08 som ble sendt ut 29. desember 2008. Som en følge av at lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 trådte i kraft 1. januar 2010 så sendes det nå ut et nytt rundskriv der henvisningene til utlendingsloven og utlendingsforskriften er oppdaterte. Det er ikke gjort øvrige endringer i rundskrivet. Dette rundskrivet trer i kraft straks. Samtidig oppheves rundskriv AI-71/08.

Vi viser til punkt nummer 2 i direktoratets brev av 7. mars 2008 med referanse 08/1434. I brevet reiser direktoratet problemstillingen om tillatelser etter den nå opphevede utlendingsforskriften av 21. desember 1990 nr. 1028 §§ 22, 24 og 37 skal anses for å være gitt for ett år ved vurderingen av om kravet om oppholdstid i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e er oppfylt. I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd, gir departementet hermed følgende instruks:

Statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e stiller som et vilkår for erverv av statsborgerskap ved søknad at søkeren har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden. Tid med opphold på oppholdstillatelser av mindre enn ett års varighet skal ikke regnes med i oppholdstiden. Dette gjelder også der tillatelsene er gitt iht. utlendingsloven § 60 første ledd tredje punktum eller etter den nå opphevede utlendingsforskriften av 21. desember 1990 nr. 1028 §§ 22, 24 og 37. Det samme skal gjelde ved beregning av oppholdstid etter statsborgerloven §§ 11, 12, 15, 16, 17 og 18 som stiller krav om tid med opphold på oppholdstillatelser av minst ett års varighet.

Dersom særlig sterke grunner foreligger, kan det i den enkelte sak til gunst for søkeren gjøres unntak fra vilkårene for erverv av statsborgerskap fastsatt i statsborgerloven kapittel 3, jf. statsborgerloven § 19.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør
Mari Aam
rådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo