Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-26/2010
Dokument-ID : Q-26/2010
Dokumentdato : 26.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om beregning av oppholdstid i vedtak om statsborgerskap - statsborgerforskriften § 3-2

Dette rundskrivet er en videreføring av rundskriv AI-72/08 som ble sendt ut 29. desember 2008. Som en følge av at lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her og forskrift 15. oktober 2009 nr 1286 trådte i kraft 1. januar 2010 så sendes det nå ut et nytt rundskriv der henvisningene til utlendingsloven og utlendingsforskriften er oppdaterte. Det er ikke gjort øvrige endringer i rundskrivet. Dette rundskrivet trer i kraft straks. Samtidig oppheves rundskriv AI-72/08.

Vi viser til direktoratets to brev av 7. mars 2008 med referanse 08/1180 og 08/1434.
I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd, gir departementet hermed følgende instruks:

Ved beregning av oppholdstid ved søknad om statsborgerskap regnes oppholdstiden fra det tidspunktet søknad om oppholdstillatelse ble fremmet så fremt søknaden ble innvilget og søknaden ble fremmet fra riket, jf. statsborgerforskriften § 3-2 første ledd.

Ved søknader om asyl etter utlendingsloven regnes oppholdstiden i senere sak om statsborgerskap fra søknaden om asyl ble fremmet, selv om søkeren ikke fikk innvilget asylstatus, men ble innvilget tillatelse etter utlendingsloven § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket) på bakgrunn av søknad om asyl. Dette gjelder også søknader som resulterer i tillatelse etter den såkalte 15-månedersregelen, jf. utlendingsforskriften § 8-2 eller på grunnlag av langvarig opphold, jf. utlendingsforskriften § 8-7. Dersom en søknad i ovennevnte tilfeller innvilges som følge av framførelse av grunner som ikke opprinnelig ble anført, så skal likevel oppholdstiden regnes fra det tidspunktet søknaden ble fremmet iht. statsborgerforskriften § 3-2 første ledd.

Også ved innvilgelse av andre søknader om tillatelse etter utlendingsloven er det opprinnelige søknadstidspunkt som gir grunnlag for beregning av oppholdstiden etter statsborgerloven, jf. statsborgerloven §§ 7 første ledd bokstav e, 11, 12, 15, 16 og 17, selv om opplysninger som gir grunnlag for innvilgelse av søknaden fremlegges på et senere tidspunkt, f.eks. ved fremsettelse av klage eller omgjøringsbegjæring.

I øvrige saker der en søker har fått en annen tillatelse etter utlendingsloven enn det opprinnelig ble søkt om, skal oppholdstiden jf. statsborgerforskriften § 3-2 første ledd regnes fra det tidspunktet da anførselen som førte til innvilget tillatelse ble fremmet for utlendingsmyndighetene. Dette vil for eksempel gjelde tilfeller der søknad om asyl avslås, og familieinnvandringstillatelse gis i tilknytning til klage på avslag om asyl selv om det ikke er fremmet søknad om familieinnvandringstillatelse. Søkeren bør i vedtaket fra UDI om tillatelse etter utlendingsloven informeres om at framleggelsen av nye anførsler regnes som en søknad om tillatelse og om konsekvensene dette har for beregning av botid etter statsborgerloven.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo