Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-27/2010
Dokument-ID : Q-27/2010
Dokumentdato : 26.03.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om behandling av søknader om statsborgerskap etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) fra personer med tidligere MUF-tillatelse, og om behandling av søknader om statsborgerskap, fremmet etter gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse,...

Dette rundskrivet er en videreføring av rundskriv AI-19/07 som ble sendt ut 13. juni 2007. Som en følge av at lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her trådte i kraft 1. januar 2010 så sendes det nå ut et nytt rundskriv der henvisningene til utlendingsloven er oppdaterte. Det er ikke gjort øvrige endringer i rundskrivet. Dette rundskrivet trer i kraft straks. Samtidig oppheves rundskriv AI-19/07.

Departementet viser til statsborgerloven § 28 første ledd tredje punktum, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om prioritering av saker. Vi viser videre til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev 6. juli 2006 til UDI angående søknader om statsborgerskap fra nord-irakere som tidligere har hatt MUF-tillatelse.

I brev av 6. juli 2006 instruerte departementet UDI om at søknader fra nord-irakere som tidligere har hatt MUF-tillatelse skulle stilles i bero i påvente av nærmere retningslinjer fra departementet.

1. Angående søknader om statsborgerskap fra personer med tidligere MUFtillatelse fremmet før gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse den 1. september 2006

Lov om norsk riksborgarrett av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) ble 1. september 2006 erstattet av lov om norsk statsborgerskap av 10. juni 2005 nr. 51 (statsborgerloven). Søknader om norsk statsborgerskap som ble fremmet før 1. september 2006 skal behandles etter 1950-loven, med mindre det er til søkerens gunst å få saken avgjort etter statsborgerloven, jf. statsborgerloven § 36.

Det er en underforstått forutsetning for innvilgelse av norsk statsborgerskap at søkeren har en vedvarende og sterk tilknytning til Norge, dvs. varig opphold. Dette er uttrykt i statsborgerloven ved krav til 7 års oppholdstid med tillatelse, samt et krav om at søkeren skal fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven § 62. Forutsetningen kom til uttrykk i 1950-Ioven § 6 første ledd ved at statsborgerskap kan gis, dersom søkeren "har hatt fast bustad i riket dei siste 7 åra". Vilkårene er utdypet ved retningslinjer gitt i rundskriv G-28/99 av Justisdepartementet. Et generelt krav om bosettingstillatelse er ikke nedfelt i 1950-loven og følger heller ikke av praksis. For studenter, dvs. søkere som ankom Norge under forutsetning av at oppholdet var midlertidig, ble det imidlertid i Justisdepartementets rundskriv (avsnitt VII 5.3) inntatt et vilkår knyttet til erverv av norsk statsborgerskap om at søkeren skulle ha bosettingstillatelse eller fylle vilkårene for bosettingstillatelse.

Utlendingsdirektoratet har mottatt søknader om statsborgerskap fra personer fra Nord- Irak, som er ankommet som asylsøkere så langt tilbake som i 1998, og som tross avslag på søknad om asyl, av forskjellige grunner fortsatt oppholder seg i riket. Felles for disse er at de har hatt såkalt MUF-tillatelse, dvs. midlertidig tillatelse etter utlendingsloven, uten adgang til familiegjenforening. I likhet med studentene har disse hatt tillatelse som ikke har gitt forventing om varig opphold i riket.

2. Departementets kompetanse til å gi instruks

Etter 1950-loven hadde departementet full instruksjonsmyndighet over Utlendingsdirektoratet. Etter ikrafttredelse av statsborgerloven kan departementet instruere direktoratet om skjønnsutøvelse og lovtolking. At instruksjonsmyndigheten etter statsborgerloven § 28 også gjelder for søknader fremmet før 1. september 2006, følger av overgangsbestemmelsen i statsborgerloven § 36 annet ledd.

3. Departementets instruks

Departementet instruerer herved Utlendingsdirektoratet om at det for søknader om statsborgerskap som behandles etter 1950-loven, fra personer som har hatt såkalt MUF-tillatelse, skal stilles krav om at søkeren har permanent oppholdstillatelse eller fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven. For øvrig skal beregningen av botid som vilkår for statsborgerskap foretas som for øvrige søkere i tråd med praksis etter 1950-Ioven. Departementet instruerer videre om at direktoratet behandler de søknadene om statsborgerskap fra nord-irakere med tidligere MUFtillatelser som ble fremmet etter at gjeldende statsborgerlov trådte i kraft den 1. september 2006.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo