Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : A-01/2011
Saksnummer : 11/2811
Dokumentdato : 07.06.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Justisdepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ikrafttredelse, endringer i utlendingsforskriften kapittel 19

Arbeidsdepartementet har 19. mai 2011 endret utlendingsforskriftens kapittel 19.
Endringene/presiseringene er av en slik art at det ikke har vært nødvendig å sende de på offentlig høring. Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet har hatt forslaget til uttalelse.

Forskriftsendringer

1. § 19-1 første ledd:
Utlendingsloven § 110 gir hjemmel for å gi forskrift om i hvilken utstrekning borgere av land som omfattes av EFTA-konvensjonen, skal omfattes av bestemmelsene i kapittel 19. En endring i første ledd synliggjør i forskriften at lovens bestemmelser også gjelder for denne gruppen utlendinger. En presisering i annet punktum klargjør hvem som etter loven er å anse som EØS-borger.

2. § 19-2 nytt fjerde ledd:
Forskriftens § 19-2 annet ledd bokstav b beskriver hvordan forholdet til de alminnelige reglene om bortvisning er å forstå. Tidligere henvisning innebar at det kan oppstå uklarhet i forhold til tilsvarende problemstilling for utvisningsreglene. Et nytt fjerde ledd i § 19-2 klargjør dette.

3. § 19-5a:
Når en EØS-borger samtidig er nordisk borger og referanseperson, oppstår spørsmålet om hvordan reglene for familiegjenforening skal anvendes. Etter tidligere praksis har det vært slik at dersom den nordiske borgeren fyller vilkårene for oppholdsrett etter EØS-reglene, kan familiemedlemmet velge å bli vurdert enten etter de alminnelige reglene eller etter EØS-reglene ved familiegjenforening med nordiske borgere. Denne tidligere praksisen er tilfredsstillende regelforankret innenfor det alminnelige regelverket, jf. lovens § 40. Ved å innføre § 19-5a, klargjøres dette også i særreglene for EØS-borgere i kapittel 13.

4. § 19-22 fjerde ledd:
Nordiske statsborgere er fritatt fra kravet om oppholdstillatelse, jf. den nordiske overenskomsten 22. mai 1954 om et felles nordisk arbeidsmarked. Overenskomsten anses å innebære en fraskrivelse også av retten til å kreve registrering. Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) uttaler på side 9 at særordningen skal videreføres. Ved å ta inn en presisering i forskriftens § 19-22 fjerde ledd som nytt annet punktum, tydeliggjøres dette. At nordiske borgere er fritatt fra registrering etter utlendingsregelverket er uten betydning for nordiske borgeres plikt til å registrere seg hos andre offentlige myndigheter etter andre lover, herunder loven om folkeregistrering.

5. §§ 19-23 og 19-24:
En presisering i § 19-23 første ledd og § 19-24 første ledd i nytt punktum før siste punktum innebærer at en utlending som har søknad om oppholdskort til behandling, plikter å gi skriftlig melding til politiet ved endring av adresse mens søknadsbehandlingen pågår.

6. § 19-27:
Dette er en teknisk endring som medfører at § 19-27 også skal anvendes ved saker etter lovens §§ 121 og 122.

7. §§ 19-28 og 19-29
Endringen i mellomoverskriften til §§ 19-28 og 19-29 gjør at ordlyden i forskriftsteksten er i overensstemmelse med ordlyden i utlendingsloven og direktiv 2004/38/EF om fri bevegelighet.

Endringene innebærer ikke realitetsendringer, og de trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Rune Solberg (e.f)
ekspedisjonssjef
Henriette Munkebye
avdelingsdirektør

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo