Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-33/2011
Saksnummer : 11/2316-1
Dokumentdato : 27.06.2011
Mottakere :

Kommune
Fylkesmennene 

Kopi
Justis- og politidepartementet
Arbeidsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
IMDi
UDI
Vox

Utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram

1. Innledning

I Prop. L 79 (2010-2011) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven er det foreslått å utvide personkretsen som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2011.

2. Bakgrunn

Etter gjeldende rett omfattes personer av rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet dersom deres oppholdstillatelse er basert på søknad om beskyttelse (asyl) eller de har oppholdstillatelse som familiemedlem hvor referansepersonen har tillatelse basert på søknad om beskyttelse.

Ifølge utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b kan man ved bortfall av en familieinnvandringstillatelse få oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag dersom det er grunn til å tro at utlendingen selv eller hans eller hennes barn har vært utsatt for mishandling i samlivsforholdet. Man kan videre få oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 annet ledd dersom man som følge av samlivsbrudd vil få urimelige vanskeligheter ved retur til hjemlandet på grunn av de sosiale og kulturelle forholdene der. Videre kan man få oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 tredje ledd dersom man får sitt ekteskap kjent ugyldig eller ekteskapet oppløses ved skilsmisse på grunn av utøvelse av tvang i forbindelse med ekteskapsinngåelsen.

Oppholdstillatelsene som nevnt i avsnittet ovenfor, har inntil nå ikke gitt rett eller plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Gruppen har likevel vært omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 første ledd bokstav a.

Begrunnelsen for lovendringen fremgår under punkt 5.3 i Prop. L 79 (2010-2011).

3. Nærmere om hvem som omfattes av lovendringen

De som omfattes av lovendringen er personer som får fornybar oppholdstillatelse i henhold til utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, annet ledd eller tredje ledd. Det er likevel en forutsetning at personene har behov for grunnleggende kvalifisering, samt er mellom 18 og 55 år.

Retten og plikten til å delta i introduksjonsprogram gjelder i to år fra det tidspunktet det er gitt oppholdstillatelse på et av grunnlagene som er nevnt i bestemmelsen.

Dersom en person som får oppholdstillatelse i henhold til utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, annet eller tredje ledd tidligere har hatt en oppholdstillatelse som har gjort at vedkommende har vært omfattet av personkretsen for introduksjonsprogrammet, for eksempel som familiemedlem til personer med oppholdstillatelse som nevnt i introduksjonsloven § 2 bokstav a – c, vil den nye oppholdstillatelsen ikke gi rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram på nytt.

For personer som omfattes av lovendringen som omtales i dette rundskrivet er det ikke krav om at vedkommende skal være bosatt etter avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.

4. Integreringstilskudd

Personene som omfattes av lovendringen utløser integreringstilskudd til kommunen de bor i fra de kommer inn i målgruppen for introduksjonsprogram.

5. Ikrafttredelse

Lovendringen trer i kraft 1. juli 2011. Dette innebærer at de som får en oppholdstillatelse som nevnt under punkt 3 etter 1. juli 2011 vil ha rett og plikt til introduksjonsprogram.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Truls Knudsen
seniorrådgiver

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo