Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2011-06-29-AD
Saksnummer : 11/2291-har
Dokumentdato : 29.06.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

 

Kopi:
Justisdepartementet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet

Orientering om endring i utlendingsforskriften § 6-8 om krav til arbeidsgiver ved tidlig arbeidsstart

Arbeidsdepartementet har 26. juni 2011 endret utlendingsforskriften § 6-8 om krav til arbeidsgiver ved tidlig arbeidsstart, jf. Utlendingsdirektoratets forslag i brev av 4. april 2011.

Endringen var nødvendig da enkelte arbeidsgivere ikke kan levere skatteattest, herunder kommuner, fylkeskommuner og staten. Dermed har disse vært avskåret fra å benytte seg av ordningen med tidlig arbeidsstart. Endringen i § 6-8 første ledd siste setning gjør det mulig å praktisere unntak for de grupper arbeidsgivere som ikke kan levere skatteattest(er). Unntaket er begrenset til de tilfellene der annen lovgivning hindrer utstedelse av den type skatteattest som kreves.

Endringene er av en slik art at det ikke har vært nødvendig å sende de på offentlig høring. Justisdepartementet er orientert om endringene.

Forskriftsendringen trer i kraft straks.

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef
Else Pernille Torsvik
fung. avdelingsdirektør
 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo