Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2011-12-23-BLD

Dokument-ID : BLD-2011-12-23V
Dokumentdato : 23.12.2011

Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 21. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) §§ 8 og 32, og forskrift 30. juni 2006 nr. 755 om delegering av myndighet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter statsborgerloven § 2, § 7, § 8, § 9, § 20, § 24, § 27, § 29 og §32.

I

I forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap gjøres følgende endringer:

§ 4-3 nr. 2 skal lyde:
2. søker som på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i og gjennomføre norskopplæring. Unntaket gjelder søker som overhodet ikke kan delta i norskopplæring, og som ikke vil kunne gjennomføre norskopplæring i løpet av tre år.

§ 15-2 skal lyde:
§15-2 Gebyrets størrelse
Gebyr for behandling av søknad om norsk statsborgerskap er kr 3.500.

Il

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo