Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-01/2012
Dokument-ID : GI-01/2012
Saksnummer : 201011710
Dokumentdato : 01.02.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet 

Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 (underholdskravet) – Familiemedlemmer til utlendinger som får tillatelse etter utlendingsforskriften § 8-10 (norsk forelder på fødselstidspunktet)

1. Bakgrunn

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Instruksen gjelder unntak fra underholdskravet i visse tilfeller hvor en utlending som hadde minst én norsk forelder på fødselstidspunktet, selv ønsker å bringe familie til Norge.

Den aktuelle persongruppen er nærmere definert i utlendingsforskriften § 8-10, som lyder:

«En utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.»

2. UDIs anbefaling

UDI har i brev av 18. juli 2011 forelagt departementet følgende problemstilling:

«Dersom referansepersonen har vært i arbeid i utlandet og er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, kan kravet til tidligere inntekt fylles ved å dokumentere en inntekt tilsvarende lønnstrinn 8. Tilsvarende gjelder ikke der referansepersonen har en tillatelse etter forskriften § 8-10.»

Det er utlendingsforskriften § 10-9 annet ledd som regulerer den problemstillingen UDI her tar opp. Bestemmelsen lyder:

«Det gjøres unntak fra kravet om dokumentasjon i henhold til ligningsoppgjør dersom referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ.»

Ut fra erfaring med enkeltsaker foreslår UDI at det også bør inntas en henvisning i bestemmelsen til slik utlending som nevnt i forskriftens § 8-10.

3. Departementets vurdering

Departementet er enig i at det vil kunne virke urimelig at slik utlending som nevnt i § 8-10 skal måtte flytte til Norge uten familien og bo her i ett likningsår før vedkommende får mulighet til å bringe med familien. Siden det også er et svært begrenset antall personer dette gjelder, mener departementet at det bør kunne gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt på samme måte som når referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse.

Departementet har på denne bakgrunn kommet til at man vil instruere UDI om å gjøre unntak fra kravet til tidligere inntekt etter forskriftens § 10-11 (særlig sterke menneskelige hensyn) i de aktuelle tilfellene.

4. Instruks

Bestemmelsen i § 10-9 annet ledd om unntak fra kravet til tidligere inntekt for referanseperson som er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ, gis tilsvarende anvendelse når referansepersonen har oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-10, jf. utlendingsforskriften § 10-11.

 

Med hilsen

Sissil Pettersen (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Nina E. D. Mørk
avdelingsdirektør

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo