Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-03/2012
Dokument-ID : A-03/2012
Saksnummer : 12/2178-6
Dokumentdato : 08.01.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi: 
Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

lkrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Endringene gjelder opphevelse av spesialistbestemmelsen og bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere, unntak fra kravet om oppholdstillatelse for leger som skal arbeide i mindre enn tre måneder, endringer i reglene om tjenesteytere og familieinnvandring for arbeidssøkere.

Endringene i § 1-1 fjerde ledd og opphevelsen av §§ 6-2 og 6-30 trer i kraft 15. januar 2013, mens endringene i §§ 6-13 første ledd, 10-3 første ledd og § 10-9 tredje ledd bokstav e trer i kraft 1. april 2013. En rekke tekniske endringer, hovedsakelig endrede henvisninger, trer også i kraft 15. januar 2013.

Oppheving av spesialistbestemmelsen, jf. § 6-2
På bakgrunn av meldinger om utstrakt utilsiktet bruk av bestemmelsen kombinert med beskjeden bruk fra arbeidsgivere og uttalelser i høringen besluttet departementet å oppheve spesialistbestemmelsen. Søknader om første gangs tillatelse skal avgjøres etter reglene på vedtakstidspunktet. Når spesialistbestemmelsen er opphevet, kan søknadene henlegges uten realitetsvurdering. Søkeren skal underrettes om henleggelsen. Dersom en søknad om første gangs oppholdstillatelse som spesialist ble innlevert før ikrafttredelsen, får søkeren refundert søknadsgebyret med mindre tillatelse blir gitt etter en annen bestemmelse.

Departementet har i forskriften gitt en overgangsbestemmelse som gjelder søknader for fornyelser. Søknader om fornyet tillatelse skal vurderes på bakgrunn av vilkårene i § 6-2 og tillatelse gis etter § 6-1 dersom vilkårene er oppfylt.
 
Personer som får avslag på søknaden ilegges utreiseplikt med mindre de har et annet oppholdsgrunnlag.

Oppheving av oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere, jf. § 6-30
Departementet har også vedtatt å oppheve bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere, jf. § 6-30. Søkere som ikke får behandlet sin søknad på grunn av endringen, får refundert søknadsgebyret. Tillatelser etter § 6-30 kan ikke fornyes. Departementet har derfor ikke gitt noen overgangsregler.

Endringer i tillatelsen for tjenesteytere, jf. § 6-13 første ledd
Lengden på oppholdstillatelsen for tjenesteytere er forlenget fra fire til seks år. Første gangs oppholdstillatelse til tjenesteytere gis for to år, jf. § 10-16 fjerde ledd. Tillatelsen kan etter søknad fornyes for inntil to år, jf. § 10-24. Endringen innebærer at tjenesteytere kan søke om fornyelse for enda en toårsperiode. Tjenesteytere må søke om fornyet tillatelse hvert annet år og vilkårene om norske lønns- og arbeidsvilkår må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis.

Tidligere hadde ikke tjenesteytere som hadde vært i Norge i inntil fire år, anledning til å komme tilbake og arbeide i Norge som tjenesteyter. Dette er også endret.
Tjenesteytere som har vært i Norge i seks år, kan komme tilbake til Norge for en ny periode på inntil seks år etter at de har vært to år utenfor landet.

Arbeidsgivers mulighet til å søke om tillatelse på vegne av arbeidstakerens nærmeste familie,  jf. § 10-3 første ledd
Arbeidsgiver kan søke om oppholdstillatelse på vegne av arbeidstaker. Endringen innebærer at arbeidsgiver også skal kunne søke om oppholdstillatelse på vegne av arbeidstakerens nærmeste familiemedlemmer, jf. utlendingsloven §§ 40-42. Det er et vilkår at arbeidsgiveren har fullmakt. Endringen er ikke ment å påvirke familiemedlemmenes mulighet til å oppholde seg i Norge mens søknaden er til behandling.

 

Med hilsen

Rune Solberg
Ekspedisjonssjef

Henriette Munkebye
avdelingsdirektør

Siste endringer
  • Ny: 2012-003-A lkrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften (14.01.2013)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Arbeidsdepartementet vedrørende endringer i utlendingsforskriften. Endringene gjelder blant annet opphevelse av spesialistbestemmelsen og bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere. De fleste endringene trer i kraft 15. januar, mens endringene i §§ 6-13 første ledd, 10-3 første ledd og § 10-9 tredje ledd bokstav e trer i kraft 1. april 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo