Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

G-07/2012

2012-007V-G
Dokument-ID : 2012-007V-G
Dokumentdato : 29.05.2012

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (tidspunktet for opptak av biometri til bruk i grenseboerbevis)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 29. mai 2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr.35om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), § 100 a, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.


I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 18-4 a overskrift skal lyde:

§ 18-4 a. Standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

§ 18-4 a annet ledd skal lyde:

Opptak av biometri til bruk i grenseboerbevis kan skje i forbindelse med at det fremmes søknad om grenseboerbevis.

§ 18-4 a nåværende annet ledd blir tredje ledd.

II
 

Endringene trer i kraft straks.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo