Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-15/2012
Dokument-ID : Q-15/2012
Saksnummer : 09/3268-18
Dokumentdato : 26.01.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Justis- og politidepartementet

 

Instruks om berostilling av saker i påvente av ny bestemmelse om identitetsfastsettelse

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal innføre en ny bestemmelse for identitetsfastsettelse i statsborgerforskriften. En del søkere som etter dagens regelverk ikke kan klarlegge sin identitet, vil kunne klarlegge sin identitet etter innføringen av den nye bestemmelsen.

Disse gruppene søkere vil under visse vilkår være omfattet av den nye bestemmelsen:

 1. Søkere som er født i Norge og registrert i folkeregisteret.
 2. Søkere som kom til Norge som mindreårige og som har en forelder med klarlagt identitet.
 3. Søkere som var under 14 ar ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i fem år.
 4. Søkere som var mellom 14 og 17 ar ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i 10 ar.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet instruerer Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet om å berostille saker som kan bli omfattet av den nye forskriftsbestemmelsen, inntil den trer i kraft. Dette er saker der søkeren ikke kan klarlegge sin identitet etter statsborgerforskriften §§ 1-1 og 1-2, og tillegg faller inn under en av søkergruppene ovenfor.

Instruksen gjelder bare saker der identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a er eneste vilkår som ikke er oppfylt.

Instruksen omfatter ikke saker der tidligere vedtak er anmodet omgjort.

Instruksen trer i kraft umiddelbart.

 

Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør

Hanne Krogenæs
førstekonsulent

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo