Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-37/2012
Dokument-ID : Q-37/2012
Saksnummer : 09/3268-28
Dokumentdato : 02.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften

Forskrift 19. juni 2012 nr. 598 om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap trer i kraft 1. juli 2012.

Gjennom endringsforskriften innføres en ny § 1-3 i statsborgerforskriften kapittel 1.

Første ledd – søkere som er født i riket

Første ledd gjelder søkere som født i riket og har fått sin identitet registrert i folkeregisteret. Den er utformet som en skal-bestemmelse, det vil si at det ikke skal utøves skjønn etter bestemmelsen. Dersom vilkårene er oppfylt skal identiteten anses for klarlagt.

Andre ledd – søkere var under 18 år ved innreise til riket, og har minst én forelder som fyller vilkårene for klarlagt identitet

Andre ledd gjelder søkere som var under 18 år ved innreise til riket, og har minst én forelder som fyller vilkårene for klarlagt identitet. Det gjøres unntak fra dokumentasjonskravet, og det stilles ikke krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt for at de oppgitte opplysningene er riktige. Det er tilstrekkelig at én forelder fyller vilkårene for klarlagt identitet. Det er ikke et krav at forelderen har søkt om eller er innvilget norsk statsborgerskap. Andre ledd er utformet som en kan-bestemmelse, det vil si at det er en skjønnsavgjørelse om identiteten skal anses klarlagt etter bestemmelsen. Skjønnet skal imidlertid ikke utøves strengt. Der vilkårene i annet ledd er oppfylt bør identiteten anses klarlagt med mindre det foreligger klare indikasjoner på at den oppgitte identiteten er feil.

Tredje og fjerde ledd – søkere som var under 14 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse, og søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse

Tredje ledd gjelder to grupper av søkere. Tredje ledd bokstav a gjelder de som var under 14 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og har hatt opphold i riket med oppholdstillatelser de siste fem år. Det er søkerens alder på vedtakstidspunktet som er avgjørende, og det stilles ikke krav til oppholdstillatelsenes karakter eller varighet. Det stilles ikke krav til at oppholdstillatelsene danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tredje ledd bokstav b gjelder søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse og har hatt opphold i riket med oppholdstillatelser de siste ti år. Bestemmelsen gjelder ikke de som var mellom 17 og 18 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse. Det er søkerens alder på vedtakstidspunktet som er avgjørende, og det stilles ikke krav til oppholdstillatelsenes karakter eller varighet. Det stilles ikke krav til at oppholdstillatelsene danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tredje ledd gjelder bare de som ikke kan legge fram pass med tilstrekkelig notoritet, eller som omfattes av statsborgerforskriften § 1-2 første ledd nummer 1 eller 2. Søkeren må i tillegg ha gjort det som kreves for å klarlegge sin identitet. Hvorvidt søkeren har gjort det som kan kreves, er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres av statsborgermyndighetene i den enkelte sak. Det fremgår av statsborgerloven § 29 at den saken gjelder kan pålegges å gi opplysninger som kan ha betydning for vedtaket, fremskaffe nødvendig dokumentasjon og å møte personlig.

Dersom vilkårene i tredje ledd er oppfylt kan identiteten etter en konkret vurdering anses klarlagt selv om det ikke er alminnelig sannsynlighetsovervekt for at de oppgitte opplysningene er riktige. Tredje ledd er utformet som en kan-bestemmelse det vil si at det er en skjønnsavgjørelse om identiteten skal anses klarlagt etter bestemmelsen. Man bør her blant annet legge vekt på om søkeren har en troverdig forklaring på hvorfor forholdene som har skapt identitetstvilen har oppstått.

Fjerde ledd regulerer hvordan oppholdstiden på fem og ti år i tredje ledd bokstav a og b skal beregnes. Perioder uten oppholdstillatelse som til sammen ikke overstiger to måneder i ett kalenderår, skal ikke ha betydning for beregningen av oppholdstiden. Det samme gjelder perioder med utenlandsopphold som til sammen ikke overstiger to måneder ett kalenderår. Perioder uten tillatelse som til sammen overstiger to måneder i ett kalenderår, skal trekkes fra ved beregning av oppholdstid. Hele den samlede perioden skal da trekkes fra. Det samme gjelder perioder med utenlandsopphold som til sammen overstiger to måneder i ett kalenderår. Dersom en person har et utenlandsopphold på for eksempel 6 måneder, skal disse 6 månedene trekkes fra ved beregning av oppholdstid etter tredje ledd. Søkeren behøver ikke å starte opptjeningen av oppholdstid på nytt.

Oppholdstiden på fem og ti år i tredje ledd bokstav a og b, regnes fra søknadstidspunktet, så fremt søknaden ble innvilget. Oppholdstid mellom avslag og senere innvilgelse medregnes likevel bare dersom avslaget ble gitt utsatt iverksettelse, eller utsatt iverksettelse fulgte av utlendingsloven. Dersom UDI for eksempel gir avslag på en søknad om asyl med utsatt iverksettelse, og UNE senere gir endelig avslag uten utsatt iverksettelse, så skal tiden fra UNEs avslag til senere innvilgelse av søknaden etter omgjøringsanmodning, ikke regnes med. Tiden fra søknadstidspunktet og til UNEs endelige avslag, skal regnes med, forutsatt at UDIs avslag er gitt utsatt iverksettelse.

Med hilsen

 

Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur

Siste endringer
  • 2012-037-Q Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforksriften (04.07.2012)

    Statsborgerforskriften har fått en ny bestemmelse i § 1-3 som gir unntak for særlige grupper av søkere. Bestemmelsens første ledd innebærer at søkere som er født i Norge og som har fått sin identitet registrert i folkeregisteret, skal bli ansett for å ha klarlagt identitet. Etter andre ledd kan det for søkere som var under 18 år da de kom til Norge, gis unntak for dokumentasjonskravet dersom minst en av foreldrene fyller vilkårene for klarlagt identitet. Tredje og fjerde ledd gjelder søkere som var under 14 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse, og søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo