Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2012-06-26-JD
Dokument-ID : 2012-06-26-JD
Saksnummer : 201203261-/AVA
Dokumentdato : 26.06.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet

Rett til innkvartering i mottak for EØS-borgere med avslag på søknad om beskyttelse etter 48-timers prosedyre

Det følger av utlendingsloven § 95 første ledd annet punktum at «utlending som har fått avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise».

I brev fra Justisdepartementet datert 13. januar 2011 instrueres UDI å forvalte ovennevnte kan regel som en skal regel. Dette har blant annet ført til at asylsøkere etter 48 timers prosedyren er gitt en rett til mottaksplass også etter avslag på asylsøknaden.

Vi viser til brev fra UDI av 26. april 2012 der UDI ber Justisdepartementet vurdere gjeldende instruks om innkvartering til personer med endelig avslag, der det fremgår at alle personer med avslag på søknad om beskyttelse skal tilbys innkvartering inntil utreise faktisk skjer. UDI mener at EØS-borgere som har fått avslag på asylsøknad etter 48 timers prosedyren ikke bør få tilbud om innkvartering etter endelig avslag. EØS-borgere og deres familiemedlemmer har, uavhengig av asylsøknaden, oppholdsrett i Norge i tre måneder etter innreise, forutsatt at de har gyldig identitetskort eller pass og at de ikke utgjør en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger, jf. utlendingsloven § 111 første og annet ledd.

Departementet slutter seg til UDIs vurdering av at EØS-borgere som har fått avslag på søknad om beskyttelse etter 48-timers prosedyre, ikke bør tilbys innkvartering. Innkvartering i mottak er en offentlig velferdstjeneste som supplerer sosialstønad for utlendinger som søker beskyttelse, eller som oppholder seg i Norge i påvente av utreise. EØS-borgere er personer som til enhver tid står fritt til å reise tilbake til hjemlandet, og som det i utgangpunktet er et krav for opphold at «ikke utgjør en urimelig byrde for offentlige velferdsgoder». Denne gruppen har for øvrig ikke krav på ytelser til livsopphold i hht. UDIs rundskriv 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak (pengereglementet).

Det kan også tenkes andre grupper personer som har lovlig opphold i Norge, for eksempel der vedkommende har gyldig visum eller oppholdstillatelse gitt på annet grunnlag, som det ikke er rimelig at tilbys innkvartering etter endelig avgjort asylsøknad.

Departementet instruerer derfor med dette UDI om å praktisere utlendingsloven § 95 første ledd annet punktum slik at det gis tilbud om innkvartering til personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse, med mindre vedkommende har lovlig opphold i Norge i medhold av andre bestemmelser i utlendingsloven. Tilbudet skal gis inntil utreise faktisk skjer. Personer som har lovlig opphold på annet grunnlag, for eksempel fordi de er EØS-borgere med oppholdsrett i henhold til utlendingsloven § 111, skal ikke tilbys innkvartering.

Departementet vil ta inn det ovennevnte i overordnet instruks for Utlendingsdirektoratet, som for tiden er under revisjon.


Med hilsen

Elisabeth Tombre Neergaard e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                                                    Anita Vardøy
                                                                                                                    seniorrådgiver

Siste endringer
  • 2012-06-26-JD Rett til innkvartering i mottak for EØS-borgere med avslag på søknad om beskyttelse etter 48-timers prosedyre (02.07.2012)

    Brev fra Justisdepartementet om tolkning av utlendingsloven § 95. Brevet gjelder innkvartering i mottak for EØS-borgere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo