Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-07/2013
Saksnummer : 12/1237
Dokumentdato : 16.12.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 17-2 og 17-21 (hjemmel for lyd- og bildeopptak)

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 16. desember 2013 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) §§ 17-2 og 17-21. Endringene trer i kraft 1. januar 2014.

Endringsforskriften følger vedlagt.

Endringene innebærer at utlendingsforskriften § 17-21 endres, slik at politiet kan ta lyd- og bildeopptak av samtaler med asylsøkeren under asylregistreringen. Samtidig endres utlendingsforskriften § 17-2, slik at Utlendingsdirektoratet (UDI) også kan ta bildeopptak av asylintervjuet (UDI har allerede hjemmel for å foreta lydopptak av asylintervju).

Som følge av endringene får politiet og UDI samme adgang til å ta lyd- og bildeopptak av samtaler med asylsøkeren. Departementet bemerker at det er tale om «kan»-bestemmelser; det er med andre ord ikke lagt opp til at dette skal gjøres gjøres rutinemessig i alle saker. Selv om lyd- og bildeopptak vil kunne styrke søkerens rettssikkerhet, bør slike opptak likevel forbeholdes de sakene hvor det antas å foreligge et særskilt behov. UDI og politiet er selv nærmest til å vurdere hvorvidt det skal tas opptak i den enkelte sak.

Det er for øvrig en forutsetning at søkeren, forut for et ev. lyd- og bildeopptak, gis informasjon om at det tas slikt opptak, årsaken til dette og hva som er formålet med opptaket.

I registreringsfasen og under asylintervjuet innhentes det opplysninger som har betydning for den videre saksbehandlingen, som f.eks. identitets- og nasjonalitetsfastsettelse. I tillegg innhentes det opplysninger fra søker som politiet benytter i sitt videre arbeid for å avdekke menneskehandel, menneskesmugling og kriminelle forhold. Departementet bemerker at det ikke er noe til hinder for at opplysninger innhentet i forvaltningssaker også kan benyttes til å starte etterforskning av mulige kriminelle forhold, men vi presiserer at politets etterforskningsbehov i straffesaker ikke kan benyttes som argument for generell registrering av personopplysninger i forbindelse med forberedelse av forvaltningssaker.

 

Med vennlig hilsen


Nina E. D. Mørk
avdelingsdirektør

Kristine Bjørnsund Hosar
rådgiver

 

  

Siste endringer
  • Ny: 2013-007-G Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 17-2 og 17-21 (hjemmel for lyd- og bildeopptak) (17.12.2013)

    Dette er et ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i utlendingsforskriften §§ 17-2 og 17-21. Endringene trer i kraft 1. januar 2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo