Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-38/2013
Saksnummer : 2012008688
Dokumentdato : 21.06.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsnemnda

Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften

Forskrift nr. 482 om endringer i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap ble vedtatt 3. mai 2013. Forskriften trådte i kraft fra samme dato.

Gjennom endringsforskriften innføres nye §§ 1-3, 3-3, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-1 første ledd nr 6, 14-6, 14-7 i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften).

Endringer i reglene for kravet til dokumentert identitet kapittel 1

§ 1-3. Unntak for særlige grupper av søkere
Denne bestemmelsen fastsetter at det kan forskriftfestes unntak fra beviskravene overfor særskilte grupper søkere. Det vil si at søkere kan sies å oppfylle identitetskravet i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a selv om de ikke oppfyller beviskravet om kvalifisert eller alminnelig sannsynlighetsovervekt.

Ved ny forskrift endres ordlyden unntaksbestemmelsens tredje ledd bokstav b fra ” var mellom 14 og 17 år” til ”var fra og med 14 år til og med 16 år”. Endringene skyldes tilbakemeldinger om uklarheter ved tidligere ordlyd. Innholdsmessig er bestemmelsen den samme som før endringen.

For ytterligere retningslinjer rundt forskriftens § 1-3, se ikrafttredelsesrundskriv Q-37/2012.

§ 3-3. Opphold mellom tillatelser
Denne bestemmelsen gjelder regler om sammenhengende opphold med tillatelse i statsborgerloven § 15 til § 18, og kravet om opphold med oppholdsrett i lovens § 14.

Etter endringene i § 3-3 har en periode uten tillatelse eller oppholdsrett, såkalt ”glippe”, på til sammen to måneder ikke noen betydning for kravet til sammenhengende opphold eller oppholdsrett.

Tidligere avslo Utlendingsdirektoratet flere statsborgerskapssaker fordi søkerne hadde glipper mellom tillatelsene av svært kort varighet. Etter endringene vil perioder uten tillatelse på til sammen to måneder, som hovedregel ikke få betydning for kravet om sammenhengende opphold med tillatelse eller oppholdsrett.

Nye regler for beregning av karenstid i statsborgerforskriftens kapittel 5

Det er foretatt en bred revisjon av hele systemet for beregning av karenstid i saker der søkeren har begått straffbare handlinger. Etter endringene vil det være et felles utgangspunkt for vurderingen av karenstid, som regnes fra tidspunktet for ilagt straffereaksjon. Med tidspunktet for ilagt straffereaksjon menes den dag endelig dom er avsagt i en straffesak eller ved vedtakelse av forelegg der dette vedtas uten rettsmøte.

§ 5-8. Utmålt karenstid og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelse
Bestemmelsen inneholder regler om håndteringen av søknader som er levert, men ennå ikke avgjort før endringsreglene trådte i kraft.

Det skal ikke utmåles ny karenstid dersom søkeren ved ny søknad etter nytt regelverk ville fått beregnet en lengre karenstid enn han eller hun allerede er gitt etter gammelt regelverk. I tilfeller hvor det foreligger nye dommer eller forelegg vil det bli gitt tillegg for alle tidligere dommer og forelegg, jf. § 5-6.

Søknader som er levert, men ikke behandlet før nytt regelverk trer i kraft, skal behandles og avgjøres etter bestemmelsene i ny lov og forskrift. Det er således tidspunktet for førsteinstansbehandling som er avgjørende for hvilket regelverk som brukes.

Det er også gjort endringer i forskriftens §§ 5-1 til 5-7, § 6-1 første ledd nr 6 og kapittel 14. Endringene er imidlertid av en slik karakter at departementet har vurdert det som lite hensiktsmessig å kommentere dem nærmere i rundskrivet.

Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør

Ane Fuglesang Herskind
førstekonsulent

Siste endringer
  • Ny: 2013-038-Q Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften (25.06.2013)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om endringer i statsborgerforskriften som trådte i kraft i mai. Endringene gjelder blant annet kravet til dokumentert idenitet, og nye regler for beregning av karenstid.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo