Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2013-06-07-JD
Saksnummer : 13/109-7
Dokumentdato : 07.06.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Statens sivilrettsforvaltning
Fylkesmannen

Endringer i utlendingsforskriften (godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige, mindreårige asylsøkere)


Justis- og beredskapsdepartementet gjorde 5. juni d.å. endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringsforskriften oversendes med dette til orientering.

Nytt kapittel 11 A i utlendingsloven (ul) om representant for enslige, mindreårige asylsøkere trer i kraft 1. juli 2013. I utlendingsforskriften (uf) er det nå vedtatt nye bestemmelser om godtgjøring og dekning av utgifter for representantene (§§ 17-34 og 17-35). Det er også gjort enkelte tekniske endringer i forskriften (§§ 12-12, 17-3 og 17-4) som følge av ul kapittel 11 A samt ny vergemålslov og begrepsbruken der.

Etter uf § 17-34 gis godtgjøring som hovedregel etter standardiserte satser, fordelt på perioden før og etter at den mindreårige har gjennomført asylintervju. Det er lagt til grunn en noe høyere kompensasjon for representanter enn verger iht. vergemålsforskriften. Bakgrunnen for dette er at det for representantene klart er tilleggsarbeid i startfasen, samt at det er innbakt en viss kompensasjon for at representantene må være tilgjengelige på en vaktliste og møte på kort varsel. Det kan helt unntaksvis gis godtgjøring time for time, jf. uf § 17-34 annet ledd. Unntaket er ment for tilfeller der representantoppdraget har fått et særpreget innhold og omfang, som medfører at oppdraget innebærer vesentlig mer arbeid enn påregnet.

Enslige, mindreårige asylsøkere som omfattes av Dublin Il-forordningen, dvs. tilfeller hvor den mindreårige først har søkt beskyttelse i et annet medlemsland og skal returneres dit, har også rett til representant, jf. ul § 98 a. Disse skal godtgjøres på lik linje med representanter for enslige, mindreårige asylsøkere som får sin asylsøknad behandlet i Norge, jf. uf § 17-34. Oppdraget vil imidlertid bortfalle idet den mindreårige varig forlater landet, jf. ul § 98 g bokstav c.

Dersom representantoppdraget opphører tidligere i transittfasen, reduseres godtgjøringen til representanten tilsvarende, jf. ul § 98 g og uf § 17-34. Dette kan eksempelvis være tilfelle dersom den mindreåriges foresatte kommer til Norge, eller det under politiregistrering eller ankomstsamtale fremkommer forhold som tilsier at vergemålsmyndigheten legger til grunn at søkeren er over 18 år. Tilsvarende gjelder dersom den mindreårige flytter og det dermed oppnevnes ny representant. Dette er særlig aktuelt for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år, som flyttes til omsorgssenter etter registrering. For denne gruppen fordeles antallet timer som godtgjøres forholdsmessig mellom første representant, som bl.a. deltar på registrering hos politiet, og den representanten som følger opp den mindreårige frem til gjennomført asylintervju.

Etter uf § 17-34 tredje ledd skal det ytes kompensasjon for oppmøte dersom representantoppdraget bortfaller i forbindelse med registrering av asylsaken. Et oppdrag kan bl.a. bortfalle fordi treff i forbindelse med fingeravtrykksundersøkelse viser at asylsøkeren er over 18 år eller fordi den mindreårige forsvinner før eller under registreringen. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter et fast beløp.

Etter uf § 17-35 har representanten rett til en fast utgiftsdekning. Det kan også søkes fylkesmannen om dekning av nødvendige utlegg i forbindelse med representantoppdraget som i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen. Dekning av utgifter ut over den faste utgiftsdekningen skal bare skje unntaksvis, og bare der utgiftene er nødvendige og har tilknytning til utføringen av representantoppdraget. Dekning av ekstraordinære utgifter kan f.eks. være aktuelt der representanten har ekstra reiseutgifter pga. lang reiseavstand til den mindreårige.

Det er bare arbeid og utgifter som har med selve utførelsen av representantoppdraget som kan dekkes, jf. ul § 98 f. Dersom representanten gjør tjenester for den mindreårige som ikke omfattes av representantoppdraget, er det ikke adgang til å kreve godtgjøring eller utgiftsdekning for dette.

Utgifter til tolk kan kreves dekket fullt ut inntil et beløp fastsatt av den sentrale vergemålsmyndigheten. Dersom det anses som nødvendig å benytte tolk utover dette, må representanten søke fylkesmannen om forhåndsgodkjenning av utgiftene. Fylkesmannens plikt til å dekke utgifter til tolk avgrenses mot den generelle plikten som forvaltningen har til å sørge for tolk, jf. uttalelser i Prop. 51 L (2011-2012), avsnitt 3.14.3. Det er kun i forbindelse med samtaler mellom representanten og den mindreårige, og ikke i møter med offentlige organer, at utgifter til tolk kan kreves dekket etter ul § 98 f, jf. uf § 17-35.

Endringene i utlendingsforskriften trer i kraft 1. juli 2013.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
seniorrådgiver

Tonje A. Falch-Nevand
førstekonsulent

Siste endringer
  • Ny: 2013-06-07-JD Endringer i utlendingsforskriften (godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige, mindreårige asylsøkere) (11.06.2013)

    Brev fra Justisdepartementet om endringene i utlendingsforskriften som trer i kraft den 1. juli. Endringene gjelder godtgjøring og dekning av utgifter for representanter for enslige, mindreårige asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo