Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2013-06-07-JD

Dokument-ID : 2013-06-07-JD-V
Dokumentdato : 07.06.2013

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige, mindreårige asylsøkere)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 5. juni 2013 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 98d og 98f, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 12-12 annet og tredje ledd skal lyde:

Til utlending som er fratatt rettslig handleevne utstedes reisebevis eller utlendingspass bare når det foreligger samtykke fra vergen.

Reisebevis og utlendingspass kan i særlige tilfeller utstedes til mindreårige eller personer som er fratatt rettslig handleevne uten samtykke dersom det er åpenbart ubetenkelig.

§ 17-3 annet ledd første punktum skal lyde:

Barnet kan høres muntlig eller skriftlig eller gjennom foreldre, representant eller andre som kan uttale seg på vegne av barnet.

§ 17-4 tredje ledd første punktum skal lyde:

Asylsøker under 18 år som er kommet til riket uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar, skal alltid ha representant eller fullmektig til stede under samtalen.

Ny § 17-34 skal lyde:

§ 17-34 Godtgjøring til representanten

For representantoppdraget ytes det godtgjøring på kr 8 000 frem til gjennomført intervju i asylsaken. Etter gjennomført intervju i asylsaken ytes det godtgjøring på kr 850 per måned. Ved bytte av representant fordeler fylkesmannen godtgjøringen forholdsmessig.

Dersom omfanget av oppdraget tilsier det, kan det i stedet gis godtgjøring time for time etter en timesats på kr 400. Representanten må godtgjøre at en fast sats ikke gir en rimelig dekning og dokumentere timeforbruk for representantarbeidet. Fylkesmannen bør i det enkelte tilfelle sette en grense for hvor mange timer som kan brukes til oppdraget.

Dersom representantoppdraget bortfaller i forbindelse med registrering av asylsaken, ytes det kompensasjon for oppmøte. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter et fast beløp.

Ny § 17-35 skal lyde:

§ 17-35 Dekning av representantens utgifter

Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter en fast sats til dekning av representantens utgifter.

Dersom representanten har nødvendige utlegg i forbindelse med utføringen av representantoppdraget som i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen etter første ledd, kan representanten søke fylkesmannen om dekning av slike utgifter. Fylkesmannen kan på forhånd fastsette en grense for rett til utvidet utgiftsdekning.

I tillegg til dekning som omtalt i første ledd, dekkes nødvendige utgifter til tolk. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter et maksimalt beløp for dekning av utgifter til tolk. Representanten kan søke fylkesmannen om forhåndsgodkjenning for nødvendige utgifter til tolk som overstiger det maksimale beløpet.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo