Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2013-07-17-AD
Dokument-ID : 2013-07-17-AD
Saksnummer : 13/1587
Dokumentdato : 11.07.2013
Mottakere :

Høringsinstansene

Orientering om endringer i utlendingsforskriften kapittel 19 om EØS-borgere

Arbeidsdepartementet vedtok 8. juli 2013 to endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Endringene gjelder en ny bestemmelse om at EØS-borgere som søker om offentlige ytelser i Norge, skal selv dokumentere at vilkårene for oppholdsrett i inntil tre måneder er oppfylt. Videre gjelder endringene en ny bestemmelse som presiserer at EØS-borgere med oppholdsrett i mer enn tre måneder mister oppholdsretten når vilkårene ikke lenger er til stede, og at dette gjelder uavhengig av om EØS-borgeren har et registreringsbevis.

Forskriften trer i kraft 1. august 2013. Endringsforskriften er vedlagt dette brevet.

 

Med hilsen

Mona Martinsen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Maria Kase
rådgiver

Siste endringer
  • Ny: 2013-07-17-AD Orientering om endringer i utlendingsforskriften kapittel 19 om EØS-borgere (19.07.2013)

    Nytt tredje ledd i § 19-9 og ny paragraf §19-13a. Endringene trer i kraft 1.august 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo