Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-1215/2013
Saksnummer : 13/3204
Dokumentdato : 26.08.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven, rundskriv Q-1215 B


Departementet viser til saker hvor barn som har fått norsk statsborgerskap ved fødsel, gjennom søknad senere har ervervet australsk statsborgerskap, og derfor automatisk har tapt sitt norske etter statsborgerloven § 23. Vi viser også til brev fra departementet til UDI av 26. august 2013, vedrørende formidling av informasjon om statsborgerregelverkets bestemmelser om automatisk tap og gjenerverv av norsk statsborgerskap.

Departementet har myndighet til å instruere UDI om prioriteringen av saker, jf. statsborgerloven § 28 første ledd. På bakgrunn av ovennevnte saker instruerer departementet med dette UDI om å prioritere behandlingen av søknader om gjenerverv av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 15, herunder § 15, jf. § 19.

Vi viser også til instruks 2008-059-AI om å prioritere behandlingen av søknader om norsk statsborgerskap fra søkere som tidligere ved en feiltakelse har fått utstedt norsk pass til tross for at de ikke har vært norske statsborgere (statsborgerforskriften § 8-4). Instruksen fra 2008 gjelder fortsatt.


Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f)
avdelingsdirektør

Ane Fuglesang Herskind
førstekonsulent

Siste endringer
  • Ny: 2013-1215-B-Q Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven, rundskriv Q-1215 B (28.08.2013)

    Instruks fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til UDI om å prioritere behandlingen av søknader om gjenerverv av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 15.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo