Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2015-04-23-JD
Saksnummer : 15/3245 - AKB (JD), 15/08672-1 (UDI)
Dokumentdato : 23.04.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

kopi:
Politidirektoratet

Offentlighet og innsyn - kommunikasjon mellom underliggende etater


Vi viser til kontakt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) om hvorvidt det er hjemmel for å unnta fra innsyn skriftlig kommunikasjon mellom virksomheter i ytre etat (f.eks Politidirektoratet og UDI), når kommunikasjonen skjer som en oppfølging av en bestilling fra departementet (eventuelt fra flere departementer i fellesskap).

Hovedregelen om innsyn er at saksdokumenter, journaler og lignende registre for et offentlig organ er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3. For korrespondanse mellom overordnet og underordnet organ er det hjemmel for unntak fra innsyn etter offentleglova § 15 første og tredje ledd. Det er ikke tilsvarende særhjemmel for unntak fra innsyn for korrespondanse mellom underliggende organer. Departementet mener likevel at det er rom for å benytte § 15 første ledd, jf. også tredje ledd, som unntakshjemmel for korrespondanse mellom underliggende organer når korrespondansen er en forutsetning for å besvare en bestilling fra Justisdepartementet eller andre departement. Alternativet ville være at korrespondansen mellom de underliggende organene måtte skje med departementet (eventuelt flere departementer) som mellomledd, noe som ville være både ineffektivt og ressurskrevende.

Vi understreker at vilkårene for øvrig («nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar» og «til bruk i den interne saksførebuinga si») må være oppfylt før dokumenter kan unntas fra innsyn etter § 15 første ledd, jf. også tredje ledd. Videre må det foretas en merinnsynsvurdering etter offentleglova § 11 på vanlig måte.


Med vennlig hilsen

 

Terje Sjeggestad e.f.
ekspedisjonssjef       
Anne Kari Braathen
seniorrådgiver

Siste endringer
  • Ny: 2015-04-23-JD Offentlighet og innsyn - kommunikasjon mellom underliggende etater (23.11.2015)

    Avklaring i brev fra Justis- og beredskapsdepartementet fra tidligere i år, om hvorvidt det er hjemmel for å unnta fra innsyn skriftlig kommunikasjon mellom virksomheter i ytre etat (f.eks Politidirektoratet og UDI), når kommunikasjonen skjer som en oppfølging av en bestilling fra departementet (eventuelt fra flere departementer i fellesskap).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo