Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2016-01-15-JD
Dokumentdato : 15.01.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Regelverk for tilskuddsordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak - 2016


1 Innledning

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

2.2 Delmål

2.3 Målgruppe

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

3.2 Vurderingskriterier

4 Kunngjøring

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

6 Klagebehandling

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. januar 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 12. desember 2015 og Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) kap. 490, post 71.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

2.2 Delmål

 • barna er i fysisk aktivitet
 • barna tilegner seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter
 • barnas mestringsfølelse økes

2.3 Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn i norske asylmottak.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om tilskudd. Driftsoperatører av asylmottak kan også motta tilskudd dersom det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

For tilskuddsmottakere som også er å anse som næringsdrivende etter lov om offentlig støtte, forutsettes det at samlet støtte fra offentlige tilskuddsordninger til søker samlet sett ikke overskrider 200 000 Euro for de tre siste regnskapsår (2013-2015). Tilskudd som gis ut over denne grensen vil bli krevd tilbakebetalt.

Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske mål.

3.2 Vurderingskriterier

I vurdering av søknadene prioriteres:

 • Tiltak som oppfyller ordningens mål
 • Tiltak som treffer flest mulig barn sett i forhold til tilskuddsbeløpet
 • Tiltak som sikrer tilbud som ikke ellers er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på UDIs og Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 1. mars. Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

UDI kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen, for eksempel fra nyetablerte mottak.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Søker bes benytte seg av eget søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også når søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse søker har for å gjennomføre prosjektet/tiltaket (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Om søker tidligere har gjennomført liknende tiltak
 • Om søker tidligere har mottatt tilskudd fra UDI

Om prosjektet/tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater.

Finansiering

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte)
 • Ev. budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  • Søkers eventuelle egenandel
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Ev. andre kilder søker mottar/søker om støtte fra
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.
  • Dersom søker er en større organisasjon som søker om midler for videre fordeling innad i egen organisasjon, må det i søknaden fremkomme opplysninger om geografisk og innholdsmessig profil for de planlagte tiltakene.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

6 Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet, jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for UDI, jf. fvl § 32. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Siste endringer
 • Ny: 2016-01-15-JD Regelverk for tilskuddsordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak - 2016 (26.01.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt nytt regelverk for tilskuddsordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak for 2016. Tilskuddsordningens formål er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Søknadsfristen for virksomheter som ønsker å søke om tilskudd til tiltak er 1. mars 2016.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen